Ako nastaviť zdieľanie priečinkov na školskom serveri

Priečinky na serveri môžete zdieľať v sieti Linuxových staníc pomocou NFS a v sieti staníc MS Windows pomocou Samby.


Nastavenie zdieľania priečinkov pre stanice s operačným systémom MS Windows.

Zdieľanie priečinkov a tlačiarní v sieti so stanicami MS Windows zabezpečuje server, ktorý sa nazýva Samba.


Konverzia používateľov Linuxu do Samby

Za predpokladu, že sme už na serveri vytvorili používateľov, môžeme naimportovať používateľov do Samba servera.

Otvoríme vetvu Servery a ťukneme na odkaz Samba Windows File Sharing. Na stránke, ktorá sa otvorí ťuknite na odkaz Convert Unix users to Samba users.

Samba import používateľov

V dialógu, ktorý sa otvorí môžete prepínač prepnúť do polohy Use this password a do okienka vedľa neho zadať heslo pre všetkých používateľov alebo môžete prepínač ponechať v pôvodnej polohe a heslo nastavíte neskôr pre každého používateľa zvlášť. Nakoniec stlačte tlačidlo Convert Users.

Samba konverzia používateľov

Heslá pre jednotlivých používateľov môžete nastaviť kliknutím na odkaz Edit Samba users and passwords.


Vytvorenie nového zdieľania

Na stránke ťuknite na odkaz Create a new file share.

Samba nové zdieľanie

Môžete napríklad vytvoriť zdieľanie priečinka, v ktorom je umiestnená webová stránka (ale cez rozhranie Webmin môžete vytvoriť i nový priečinok).

Na stránke nastavíme meno zdieľaného priečinka Share name - v našom prípade www. V druhom poli môžete nastaviť cestu k priečinku ktorý sa má zdielať Directory to share - v našom prípade nastavíme /var/www. Do tretieho poľa zadáme vlastníka zdieľaného priečinka Create with owner - nastavíme spravca.

Samba parametre zdieľania


Nastavenie oprávnení na zdieľaný priečinok

Najskôr ťukneme na novovytvorený priečinok.

Samba oprávnenia na priečinok

Na stránke, ktorá sa otvorí, ťukneme na odkaz Security and Access Control.

Samba oprávnenia na priečinok 2

Na stránke zabezpečenia nastavíme možnosť zápisu do priečinka Writable? na Áno. Do poľa Valid Users vložte všetkých používateľov, ktorý budú mať prístup k zdieľanému priečinku (môžete využiť tlačidlo s troma bodkami "..."). Do poľa Valid groups zasa môžete zadať skupiny používateľov. Je tiež možné určiť, ktorý používatelia a skupiny budú mať právo iba právo na čítanie (Read only users, Read only groups) a ktorí budú mať právo aj na zápis (Read/write users, Read/write groups).

Samba oprávnenia na priečinok 3


Nastavenie Samby pre sieť MS Windows

Na stránke Samba Windows File Sharing klikneme na odkaz Windows Networking.

Samba nastavenie pre Windows

Na stránke nastavení nastavíme najskôr pracovnú skupinu Workgroup - my sme nastavili GYMKREMNICA ale vy môžete nastaviť ľubovoľnú inú, v ktorej sú počítače zoskupené, alebo do ktorej ich chcete zoskupiť. Prepínač WINS mode prepnite do polohy Be WINS server. WINS server je server prekladajúci Netbios mená na ip adresy. Inak povedané toto nastavenie zabezpečí, že server bude udržiavať zoznam dostupných počítačov v sieti, vďaka ktorému počítače uvidíte v MS Windows cez Miesta v sieti. Posledný parameter, ktorý je potrebný nastaviť je meno servera Server name - tu nastavte rovnaké meno ako pri inštalácii - v našom prípade Server1. Nezabudnite nastavenia uložiť.

Samba nastavenie pre Windows

Nakoniec ešte reštartujeme Samba server.

Samba reštart

Pozor, aby boli súbory prístupné, musí sa používateľ nastaviť do MS Windows s rovnakým menom a heslom ako je nastavené v sambe.


Nastavenie zdieľania priečinkou pre stanice s operačným systémom Linux.

Pomocou samby je možné súbory zdieľať i v sieti Linux, no pomocou NFS (Network File System) si môžeme pripojiť zdieľaný priečinok ako linuxový disk napríklad pomocou tabuľky súborových systémov fstab. Takto pripojený priečinok sa potom správa ako keby bol súčasťou súborového systému lokálneho počítača.


Inštalácia NFS na serveri

Najskôr už nám dobre známym spôsobom nainštalujeme NFS.

Otvorte položku Ostatné a vyberte Príkazový riadok. Do okna zadajte

sudo apt-get update

aby sa zaktualizovali informácie o dostupných balíkoch a potom zadajte

apt-get install -f -y --force-yes nfs-common nfs-kernel-server

Export priečinka pre zdieľanie

Otvorte vetvu Sieť a kliknite na odkaz NFS exports. Na stránke, ktorá sa otvorí kliknite na odkaz Add a new export.

NFS exporty

Po otvorení stránky do poľa Directory to export zadajte adresár ktorý chcete zdielať (môžete ho nalistovať pomocou tlačítka s troma bodkami). Prepínač prepnite do polohy IPv4 Network a zadajte IP adresu počítača (počítačov), ktoré budú mať k zdielanému priečinku prístup. Prepínač Read-only, ktorý obmedzuje pístup iba na čítanie môžeme ešte prepnúť od polohy Nie.

NFS export zdielaneho priečinka


Inštalácia NFS na strane klienta

Otvoríme terminál a napíšeme:

sudo apt-get update

aby sa zaktualizovali informácie o dostupných balíkoch a potom zadáme

apt-get install -f -y --force-yes nfs-common nfs-client

 

Import do súborového na Linuxovej stanici.

Na počítači, na ktorom chcete naimportovať zdieľaný priečinok, otvorte súbor /etc/fstab ako používateľ root pomocou ľubovoľného - v prípade že máte Ubuntu môžete do terminálu zapísať príkaz:

sudo nano /etc/fstab

Na koniec súboru dopíšte riadok a na konci riadka stlačte enter

Server1:/programy    /home/Pouzivatel/Plocha/programy   nfs    rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 

Pozor na konci súboru musí byť jeden prázdny riadok.

Súbor uložte stlačením CTRL+o a editor ukončíte CTRL+x.

Priečinok do ktorého sa zdielaný priečinok napojí je potrebné vytvoriť - my sme ho vytvorili na ploche /home/Pouzivatel/Plocha/programy

Po reštarte počítača by mal byť priečinok namapovaný. Je ho možné namapovať i pred reštartom pomocou príkazu

 sudo mount /home/Pouzivatel/Plocha/programy