Konferencia "Otvorený softvér vo vede a vzdelávani 2008" (Aplimat'08)

7. februára 2008 sa v rámci konferencie Aplimat 2008 v Bratislave po druhý krát uskutočnila jednodenná konferencia Otvorený softvér vo vede a vzdelávaní. Odznelo na nej celkove 14 príspevkov, ktoré pokrývali široký rozsah tém od budovania terminálových sietí a vyučovania v prvých ročníkoch základných škôl až po témy venované univerzitám a použitiu OSS vo výskume.

Ako organizátori akcie by sme radi poďakovali všetkým účastníkom, či už prezentujúcim alebo poslucháčom. V hľadisku ich tentokrát bolo okolo päťdesiat, čo považujeme za úspech. Rovnako chceme poďakovať všetkým, ktorí nám pri organizovaní konferencie pomohli, bez nich by sa akcia neuskutočnila. V prvom rade Monike Kováčovej a ostatným organizátorom Aplimatu, ktorí nám vytvorili vynikajúce podmienky a odbremenili nás od väčšiny organizaćnej práce, recenzentom za posudky príspevkov, Ladislavovi Ševčovičovi za zostavenie zborníka v profesionálnej kvalite, etkimu a pestrovi za spústu administrátorskej práce na stránke sk.openacademu.eu a za jej nový vzhľad, a napokon, všetkým, ale nielem im, ktorí nám pomohli s propagovaním akcie na svojich stránkach.

Príspevky

Sekcia Otvorený softvér vo vyučovaní a administrácii
Vedúci sekcie:
Ján Buša
MAŘÍK Robert, TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava: POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT (... S PDF)
KORDEK, David: PROGRAM MAXIMA
KOŇAS Petr, SEBERA Václav: TERMINÁLOVÉ ŘEŠENÍ, LINFUN A OPEN SOURCE NA LDF
Sekcia Otvorený softvér vo výskume
Vedúci sekcie: Peter Ballo
FAKTOR Miroslav: MOŽNOSTI VYUŽITIA OPEN SOURCE SOFTVÉRU FREE PASCAL VO VÝUČBE A VÝSKUME NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
SEBERA Václav: O OPEN-SOURCE ŘEŠIČÍCH NA BÁZI MKP
ŠEVČOVIČ Ladislav: SPRACOVANIE DÁT VO FYZIKE OPEN SOURCE PROGRAMOM R
BLAŠKO Rudolf: LaTeX A NEOBVYKLÉ VÝPOČTY V PEVNEJ RÁDOVEJ ČIARKE
Sekcia Univerzitné kurzy a otvorený softvér
Vedúci sekcie:Štefan Peško
KAUKIČ Michal: PYTHON AKO PRVÝ PROGRAMOVACÍ JAZYK NA VŠ
MAJER Tomáš: KURZ KRYPTOGRAFIE S POUŽITÍM OTVORENÉHO SOFTVÉRU
PEŠKO Štefan: SUDOKU HRA ALEBO LOKAČNÁ ÚLOHA?
Sekcia Otvorený softvér na základných a stredných školách
Vedúca sekcie: Anikó Töröková
MRÁZ Peter: TVORBA VIDEOTUTORIÁLOV POMOCOU OTVORENÉHO SOFTVÉRU
NAGY Marek: KVARTETO S TUČNIAKOM: VYUŽITIE HLASOVÉHO OVLÁDANIA PRI VÝUČBE ČÍSIEL V 1. ROČNÍKU ZŠ
NAGY Marek: ČÍTANIE S TUČNIAKOM: VYUŽITIE REČOVÉHO KOMUNIKAČNÉHO ROZHRANIA PRI VÝUČBE ČÍTANIA DETÍ NA I. STUPNI ZŠ
TULEJA Slavomír: DYNAMICKÁ GEOMETRIA S PROGRAMOM COMPASS AND RULER (KRUŽIDLO A PRAVÍTKO)


Počas konferencie začala aj diskusia o tom, ako pokračovať. Jedným z návrhov je jej presun do Žiliny, kde by bola lepšie prístupná pre učiteľov zo stredného a východného Slovenska. Druhou otázkou je jej najvhodnejší termín. V prvý júlový týždeň či na jeseň? Ce týždeň či cez víkend? Počkáme na vaše návrhy.

Tešíme sa na stretnutie v Žiline!

Michal Kaukič a Miloš Šrámek

Dynamická geometria s programom Compass and Ruler

TULEJA, Slavomír, (SK)

Dynamická geometria s programom Compass and Ruler (Kružidlo a pravítko)

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: Komerčné programy dynamickej geometrie ako Cabri Geometry majú dnes aj veľmi kvalitné OSS alternatívy. Tento príspevok sa zaoberá jednou takou alternatívou, konkrétne programom C.a.R. Okrem základnej informácie o programe a jeho porovnania s obdobnými programami príspevok obsahuje aj príklad použitia programu C.a.R. na riešenie jednej zo zovšeobecnených Apolóniových úloh.

Kľúčové slová. Interaktívny softvér pre výučbu geometrie, prostredia dynamickej geometrie, open source, rovinná geometria, Apolóniova úloha, C.a.R:

 TULEJA, Slavomír, (SK)
Dynamic geometry with the Compass and Ruler (C.a.R.) program
Abstract. Currently there are many high quality open source alternatives to computer programs like Cabri Geometry. This paper concentrates on one such alternative, the C.a.R. program. In addition to basic information about the program and its comparison to similar programs the paper offers also an example of an in-class usage of C.a.R. to solve one of generalized Apollonius problems.
Key words and phrases. Interactive geometry software, dynamic geometry environments, open source, planar geometry, Apollonius problem, C.a.R.

Kurz kryptografie s použitím otvoreného softvéru

MAJER, Tomáš, (SK)
Kurz kryptografie s použitím otvoreného softvéru

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt:Kryptografia a počítačová bezpečnosť sú dnes veľmi dôležitou oblasťou informatiky a mali by o nich niečo vedieť nielen študenti a absolventi informatických študijných zameraní, ale aj všetci používatelia internetu. Samozrejme učiť kryptografické algoritmy bez použitia počítača je len veľmi ťažko predstaviteľné. Nemôžeme sa preto vyhnúť otázke, aké programové vybavenie je na tento účel vhodné. Dôležitým prvkom pri výuke je motivácia študentov, preto by malo prostredie jednoduchou a zábavnou formou poukázať na princípy a úskalia šifrovania. Zároveň by malo umožniť šikovnejším študentom skúmať algoritmy viac do hĺbky. Open source programy sú na tieto účely výborné - na jednej strane sú funkčnou aplikáciou, ktorá umožní rýchlo splniť ciele zadaní a na strane druhej umožňujú podrobne skúmať zdrojové kódy a teda spôsob, akým sa dá k cieľom dopracovať.

Kľúčové slová. Kryptografia, šifrovanie, open sourc


MAJER, Tomáš, (SK)
Course of Cryptography using Open Source software.
Abstract. Cryptography and computer security areas are very important not only for students and Computer Science specialists, but also for all Internet users, who should have the basic knowledge of cryptography and security principles. Indeed, the teaching of cryptographic algorithms is not imaginable without using computers. Thus, we cannot bypass the question of suitable programming tools for the above mentioned goal. The motivation of students is very important, so we need simple development environment, in which the principles and quirks of cryptography can be shown by funny, interesting ways. In the same time, the tools should be such that more capable students can experiment with in-depth study of algorithms. Open Source software is the right choice, because we can choose from many implementations of functional cryptographic algorithms and on the other side, we can see the source, where the details of implementation are available for study and inspiration.
Key words and phrases. Cryptography, encryption, Open Source.

Kvarteto s tučniakom využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel

NAGY, Marek, (SK)
Kvarteto s tučniakom využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel v 1. ročníku ZŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok] 

Abstrakt: V nasledujúcom príspevku je prezentovaná vytvorená Linux aplikácia Kvarteto s tučniakom, ako demonštrácia využitia rečového komunikačného rozhrania pri výučbe detí. Vývoj takejto aplikácie vyžaduje i získavanie a spracovanie rečových vzoriek. Prostredníctvom tejto aplikácie boli zozbierané zvukové vzorky číslic a následne pomocou nich bolo vytvorené i hlasové ovládanie. V príspevku je predostretý i experiment využitia finálnej verzie aplikácie priamo na základnej škole.


Kľúčové slová. Rozpoznávanie reči, výučba detí, Linux.NAGY, Marek, (SK)
Quartet game with penguin utilizing voice control to teach 1-st grade kids digits in elementary schools
Abstract. In this article Linux application Penguin Quart (quartet game with penguin) is presented. The game demonstrates utilization of a voice communication interface in kids education. Development of such applications requires to collect and process speech patterns. Thanks to the application sound patterns of digits was collected and a voice control interface was subsequently created. Also experiments of the game utilization at an elementary school is presented in this contribution.
Key words and phrases. Speech recognition, kids education, Linux.

LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke

BLAŠKO, Rudolf, (SK)
LaTeX a neobvyklé výpočty v pevnej rádovej čiarke

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt:
LATEX používa mnoho používateľov, mnohí ho používajú iba ako textový editor, ale mnohí pomocou neho dokážu interpretovať veľmi zaujímavé výsledky. Tento článok sa snaží poukázať na niektoré skutočnosti, ktoré LATEX dokáže. Aj keď cesta týmto smerom nie je najelegantnejšia a ani jednoduchá, je rozhodne veľmi zaujímavá a poučná a dokazuje, že TEX je veľmi silný prostriedok v mnohých smeroch.
Kľúčové slová. LATEX, programovanie, výpočty v pevnej rádovej čiarke, príprava skúšobných materiálov.


BLAŠKO, Rudolf, (SK)
LATEX AND UNUSUAL FIXED POINT COMPUTATIONS
Abstract.
For many of LATEX users it is sufficient to use this powerful system like advanced text processor, but there are also power users which can do many interesting things using LATEX programming features. In this contribution we will show some of LATEX capabilities, which enable us to prepare examination materials for students. The way of LATEX programming is not the simplest one, nor it is very elegant, but can be interesting and instructive, showing the power of LATEX language also in non-traditional areas of general computing, not only for text layout and processing.
Key words and phrases. LATEX, programming, fixed point computations, preparation of examination materials.

Možnosti využitia open source softvéru free pascal vo výučbe a výskume na vysokých školách

FAKTOR, Miroslav, (SK)
Možnosti využitia open source softvéru free pascal vo výučbe a výskume na vysokých školách

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt:
V príspevku je úvaha o použití Free Pascal open source softvéru na slovenských univerzitách a menovite na Žilinskej univerzite. Podľa názoru odborníkov pre vzdelávanie je potrebné transformovať univerzity na výskumné univerzity, čo vedie k prehodnoteniu cieľov. Akého absolventa vychovať? Ako to efektívne dosiahnuť? Transformácia na vedomostnú ekonomiku musí mať svoj priemet do oblasti vzdelávania. Obmedzenia našej konkrétnej ekonomiky zákonite musia mať svoj priemet do spôsobu ako a s čím uskutočňovať tento proces.

Kľúčové slová. Open source, Free Pascal, Turbo Pascal, kompilátor, IDE.


FAKTOR, Miroslav, (SK)
POSSIBILITIES TO USE OPEN SOURCE SOFTWARE FREE PASCAL FOR TEACHING AND RESEARCH AT UNIVERSITIES
Abstract. In this paper we present some ideas about usage of the Free Pascal Open Source software at Slovak universities and namely at University of Žilina. According to opinions of experts for education, it is required to transform our universities on to research universities, what leads us to change our goals. What kind of graduates we should produce? How can we achieve this efficiently? The transformation process to the knowledge economy must project itself also to education. The limits of our today's economy naturally have to have their own projection to the methodology of “how” and “with what means” to do this process.
Key words and phrases. Open Source, Free Pascal, Turbo Pascal, compiler, IDE.

O open-source řešičích na bázi MKP

SEBERA, Václav, (CZ)
O open-source řešičích na bázi MKP

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: V práci se autor snaží přiblížit čtyři open-source programy na bázi metody konečných prvku (MKP), které lze využít k numerickým analýzám, a to jak v edukační, tak i vědecké práci. V práci je podán i poměrně detailní popis těchto aplikací včetně ukázek prací (výsledků) v nich provedených. Na vše je nahlíženo spíše z pohledu běžného uživatele, „konzumenta“, MKP nástrojů. Dále v práci najdeme také hrubý přehled cca 70-ti open-source MKP nástrojů včetně jejich základních charakteristik, a základní internetové zdroje, které se open-source softwarem pro numerické analýzy zabývají.

Klíčová slova. Open Source, Numerická analýza, Metoda konečných prvků.


SEBERA, Václav, (CZ)
About open-source solvers based on FEM
Abstract. Author of the paper tries to zoom in the four chosen open-source solvers based on finite element method, which could be used for numerical analyses in both education or scientific work. Detailed description of work and some results from focused solvers are also given. The author’s approach is to give a look from the common user, “consumer“, of FEM tools, so only general pieces of information are mentioned. The list containing about 70 particular software tools and main internet pages dealing with open-source numerical analyses software can also be found in the paper.
Key words and phrases. Open Source, Numerical analysis, Finite element method.

Pojďte pane, budeme si hrát (... s pdf)

MAŘÍK Robert, (CZ) TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava, (CZ)
Pojďte pane, budeme si hrát (... s pdf)

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Formát PDF je jeden z hlavních standardů pro multiplatformní uchovávání dat a pro šíření a výměnu dokumentů nejen v prostředí internetu. V příspěvku jsou rozebrány některé možnosti, jak využít tento formát ve výuce na školách libovolných stupňů mnohem lépe, než jako pouhou elektronickou obdobu klasického papíru či folie pro dataprojektor. Prostředky jazyka JavaScript implementovaného do prohlížeče Adobe Reader je možno učinit výukový proces zajímavějším a výukové materiály atraktivnější a snadněji použitelné. Příspěvek se neomezuje pouze na přípravu eLearningových materiálů, ale pokrývá například i tvorbu didaktických her.

Klíčová slova. PDF, LATEX, výuka.

MAŘÍK Robert, (CZ) TIHLAŘÍKOVÁ Miroslava, (CZ)
LET’S GO TO PLAY WITH PDF IN EDUCATION
Abstract. Portable document format (PDF), is one of the most widespread cross platform standards used mainly (but not only) to store and interchange informations on the Internet. This format provides an electronic replacement for classical paper materials or slides used with data projector. In this paper, we discuss several possibilities how to enrich teaching materials in PDF using JavaScript language implemented in Adobe Reader and get more attractive and more interesting teaching materials, including some didactic games for students. The techniques described in the paper, can be used in education at schools of any specialization and at any level of the education system.
Key words and phrases. PDF, LATEX, education.

Program Maxima

KORDEK, David, (CZ)
Program Maxima

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Co je to Open Source Software? Příklady některých nejpoužívanějších software tohoto typu. Výhody a nevýhody Open Source Software. Jak získat program Maxima. Základní funkce programu Maxima. Orientace v programu xMaxima a několik ukázek. Jak se dá použít ve výuce matematiky nebo fyziky.


Kľúčové slová. Open Source Software, Maxima, základní operace.

KORDEK, David, (CZ)
PROGRAM MAXIMA
Abstract. What is Open Source Software? The examples of the most used software of this type. Advantages and disadvantages of Open Source software. How can we get the program Maxima? The basic functions of the programme Maxima. The orientation in this program and several illustrations. How can we use this program in education of physics and mathematics.
Key words and phrases. Open Source Software, Maxima, Basic Operations.

Python ako prvý programovací jazyk na VŠ

KAUKIČ, Michal, (SK)
Python ako prvý programovací jazyk na VŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok] 

Abstrakt: Pre výučbu algoritmizácie a programovania začiatočníkov je potrebné vybrať jednoduché programovacie prostriedky, ktoré čo najmenej odpútavajú pozornosť od riešenia reálnych, zložitejších úloh na počítači. Programovací jazyk Python má tieto vlastnosti. Jeho jednoduchá, prehľadná syntax, množstvo modulov (knižníc), automatická správa pamäte a možnosť objektovo orientovaného programovania ho predurčujú ako vhodný prvý jazyk pre informaticky orientovaných študentov, ale hlavne pre neprogramátorov – odborníkov v iných vedných oblastiach. V tomto príspevku poukazujeme na výhody i nevýhody používania Pythonu na základe početných materiálov na internete i našich skúseností pri výučbe matematických a informatických predmetov.

Kľúčové slová. Python, prvý jazyk, pseudokód, dynamicka deklarácia premenných, Open Source.


KAUKIČ, Michal, (SK)
PYTHON AS A FIRST PROGRAMMING LANGUAGE FOR UNIVERSITIES
Abstract. For teaching of algorithms, data structures and programming at the beginners level there is the need for simple programming tools, which do not stay on the students way to the solution of the interesting, real problems on computers. The programming language Python with simple, clear syntax, many ready-made modules (libraries), automatic memory management and the possibility of object-oriented programming is very capable as the first language for the Computer Science students and also for non-programmers, who are studying various subjects is science and engineering. In this article we will show the advantages and disadvantages of using Python on the base of numerous Internet articles and discussions and also on the base of our experience gained by teaching several mathematical and computer science courses.

Key words and phrases. Python, first language, pseudocode, dynamic declaration of variables, Open Source.

Spracovanie dát vo fyzike open source programom R

ŠEVČOVIČ, Ladislav, (SK)
Spracovanie dát vo fyzike open source programom R

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: Open source program R je komplexný systém na manipuláciu s údajmi, ich spracovanie, analýzu a následné grafické zobrazenie. R je implementáciou jazyka S. Výsledky štatistickej analýzy sú v grafickej podobe zobrazené na displeji, niektoré medzivýsledky sa môžu ukladať alebo zapisovať do súborov. Pre začiatočníkov sa môže zdať, že program R je veľmi zložitý, nie je to však celkom pravda. Hlavná prednosť programu je v jeho flexibilite. Bežné štatistické programy výsledky analýzy zobrazujú priebežne na obrazovke, program R ich však uchováva ako „objekty“, ktoré sa nezobrazujú, ale sú počas práce vždy dostupné. O flexibilite systému R sa presvedčíme ukážkami vybraných príkladov použitia štatistických modelov na analýzu dát z fyzikálnych experimentov. V príspevku opíšeme analýzu, fitovanie dát a prezentáciu výsledkov analýzy typografickým systémom LaTeX. Program R je voľne šírený vďaka licencii GNU~GPL.

Kľúčové slová. Regresia, spracovanie dát, open source, R.

ŠEVČOVIČ, Ladislav, (SK)

Data processing in physics with open source program R
Abstract. R is an open-source statistical environments modeled after S language. R has many function for statistical analyses and graphics. The results from a statistical analyses are displayed on the screen, some intermediate results can be saved, written in a file, or used in subsequent analyses. R could seem too complex for a~non-specialist. This may not be true actually, a main feature of R it's flexibility. Classical software displays immediately the results of an analysis, R stores these results in an ”object“, so that an analysis can be done with no result displayed. We will see some examples of statistical models for analysis the data from an physics experiment illustrating the flexibility of a system such as R. This contribution covers several topics in data analysis, including curve fitting and presentation of the results of analysis by LaTeX typographical system. R is freely distributed under the terms of the GNU GPL licence.
Key words and phrases. Regression, data processing, open source, R.

Sudoku – hra alebo lokačná úloha?

PEŠKO,Štefan, (SK)
Sudoku – hra alebo lokačná úloha?

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: V príspevku sa chceme podeliť o našu skúsenosť s riešením obľúbeného puzzle Sudoku a jeho herných modifikácií ako lokačnej úlohy v tabuľkovom procesore Gnumeric. Tento prístup našiel dobrú odozvu u študentov. Motivoval ich zamýšľať sa nad možnosťou modelovania reálnych optimalizačných úloh pomocou matematického programovania pri pohodlnom využití voľne šíriteľných LP riešičov.


Kľúčové slová. Puzzle Sudoku, lokačná úloha, matematické programovanie, tabuľkový procesor, Gnumeric.PEŠKO,Štefan, (SK)
Sukoku – game or location problem?
Abstract. We had like to share our experience gained by solving popular puzzle Sudoku and its modifications as location problem in the Gnumeric spreadsheet. This approach found a good feedback among students. It motivated them to reflect upon the possibility of modeling real optimization problems using mathematical programming and freely available LP solvers.
Key words and phrases. Puzzle Sudoku, location problem, mathematical programming, spreadsheet, Gnumeric.

Terminálové řešení, LinFUN a open source na LDF

KOŇAS, Petr (CZ); SEBERA, Václav (CZ)
Terminálové řešení, LinFUN a open source na LDF

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Příspěvek pojednává o vybudování terminálového řešení informační infrastruktury na Ústavu nauky o dřevě, potažmo na celé Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) MZLU v Brně. Jsou zde podány základní výhody a nevýhody tohoto řešení a to jak pro koncové uživatele, tak správce systému či fakultu jako takovou. Terminálové řešení je z velké části postaveno na open-source technologiích. Je zde podán i výčet nejpoužívanějších open-source aplikací a technické detaily hardwarového vybavení. Koncept celkové transformace vysokoškolské instituce na open-source řešení uvádí projekt LinFUN. Ke konci je prezentován i systém podpory – support LDF – jakožto jeden z hlavních pilíř projektu LinFUN a terminálového řešení.
Klíčová slova. Terminál, IT infrastruktura, Open Source

KOŇAS, Petr (CZ); SEBERA, Václav (CZ)
TERMINAL SOLUTION, LINFUN PROJECT AND OPEN SOURCE AT THE FFWT
Abstract. The paper deals with building of terminal solution as a kind of information infrastructure at the Department of wood science, respectively at the whole Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT) MUAF in Brno. Main advantages and disadvantages of such a solution for both end-users and system administrator, faculty respectively, are given. Terminal solution is mostly based on open-source technology. A list of most used applications as well as technical details of hardware equipment is given too. The concept of transformation of university-like institution to open-source technology is presented in project called LinFUN. The helpdesk system, which is one of main parts of the project is also mentioned.
Key words and phrases. Terminal, IT infrastructure, Open Source.

Tvorba videotutoriálov pomocou otvoreného softvéru

MRÁZ, Peter, (SK)
Tvorba videotutoriálov pomocou otvoreného softvéru

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt. Príspevok sa zaoberá tvorbou videotutoriálov pre potreby výučby na hodinách informatiky. Hovorí o tom, ako sa videotutoriály vytvárajú, ako sa strihajú a ako sa napokon publikujú na internete pomocou otvoreného softvéru v prostredí rôznych operačných systémov.


Kľúčové slová. Videotutoriál, vytváranie, strihanie, publikovanie, otvorený softvér.


MRÁZ, Peter, (SK)
Creation of video tutorials using open source software
Abstract. This article deals with creating video tutorials for the purpose of computer science education. It describes how to capture the screen contents, edit and subsequently publish the tutorial on the Internet in various operating systems using open source applications.
Key words and phrases. Video tutorial, creating, cutting, publishing, Open Source software.

Čítanie s tučniakom využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania

NAGY, Marek, (SK)
Čítanie s tučniakom využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania detí na I. stupni ZŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt:Nasledujúci príspevok opisuje edukačnú Linux aplikáciu Čítanie s tučniakom. Použitím počítačového rozpoznávača slovenského jazyka, aplikácia overuje či deti dobre prečítali predložený text. Čítanie prebieha odklikávaním slov príbehu a následnou spätnou odozvou počítačovej kontroly. Príbehy je možné obmieňať, vyžadujú však istý krok predprípravy. Samotný počítačový rozpoznávač sa pri čítaní slov rozhoduje medzi jednotlivými slovami zo slovníka tvoreného v minimálnej variante všetkými slovami príbehu.

Kľúčové slová. rozpoznávanie reči, výuka detí, Linux.

 


NAGY, Marek, (SK)
Reading with penguin employing speech communication interface to develop kids reading skills in elementary schools
Abstract. In this article a Linux education application Reading with penguin is presented. It is employing a computer Slovak language speech recognition to check if kids have read presented story correctly. Reading is going on by clicking on words of the story and by subsequent response of computer. Stories can be changed but it requires some preprocessing stage. Used computer recognizer is deciding among words from a recognition dictionary what contains minimally all words from a story.


Key words and phrases. speech recognition, kids education, Linux.