Dynamická geometria s programom Compass and Ruler

TULEJA, Slavomír, (SK)

Dynamická geometria s programom Compass and Ruler (Kružidlo a pravítko)

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: Komerčné programy dynamickej geometrie ako Cabri Geometry majú dnes aj veľmi kvalitné OSS alternatívy. Tento príspevok sa zaoberá jednou takou alternatívou, konkrétne programom C.a.R. Okrem základnej informácie o programe a jeho porovnania s obdobnými programami príspevok obsahuje aj príklad použitia programu C.a.R. na riešenie jednej zo zovšeobecnených Apolóniových úloh.

Kľúčové slová. Interaktívny softvér pre výučbu geometrie, prostredia dynamickej geometrie, open source, rovinná geometria, Apolóniova úloha, C.a.R:

 TULEJA, Slavomír, (SK)
Dynamic geometry with the Compass and Ruler (C.a.R.) program
Abstract. Currently there are many high quality open source alternatives to computer programs like Cabri Geometry. This paper concentrates on one such alternative, the C.a.R. program. In addition to basic information about the program and its comparison to similar programs the paper offers also an example of an in-class usage of C.a.R. to solve one of generalized Apollonius problems.
Key words and phrases. Interactive geometry software, dynamic geometry environments, open source, planar geometry, Apollonius problem, C.a.R.