GPL2

GPL, verzia 2, jún 1991, slovenský preklad, zdroj: www.i-obchod.sk/xoops/gnu.htm
Tento preklad nebol oficiálne schválený pôvodným autorom, Free Software Foundation, ktorá sa zatiaľ dištancuje od schvalovania prekladov do iných jazykov
Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. , 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA
(viacej nájdete tu)

Pôvodná anglická verzia licencie vychádza najmä z legislatívy USA a v pôvodnom znení nie je priamo aplikovateľná v prostredí slovenskej legislatívy a Autorského zákona (Zákon č.383/1997 Z.z.), preto preklad obsahuje niekoľko zmien, ktoré sa týkajú najmä definície ,,počítačového programu`` a ,,autorských práv``. Pôvodná myšlienka ochrany ,,slobodného softvéru`` však ostáva zachovaná.

Ako autor tohoto prekladu odporúčam na území SR zverejňovať ,,slobodný softvér`` na základe tohoto prekladu ako samostatnej licencie. Vyhnete sa tak prípadným sporom v interpretácii pôvodného anglického znenia.

Juraj Kolesár


Všeobecná zverejňovacia licencia GNU
slovenský preklad ,,GNU General Public Licence``, Verzia 2, jún 1991

Kopírovanie a distribúcia doslovných kópií tohoto licenčného dokumentu sú dovolené komukoľvek, jeho zmeny sú však zakázané.

Preambula

Väčšina licencií pre softvér je navrhnutých tak, aby vám obmedzovali slobodu jeho zdieľania a upravovania. Naopak ,,Všeobecná zverejňovacia licencia GNU`` vám zaručuje slobodu zdieľania a upravovania ,,slobodného softvéru`` - zaisťuje že softvér je slobodný pre všetkých jeho užívateľov. Táto ,,Všeobecná zververejňovacia licencia`` sa vzťahuje na väčšinu softvéru nadácie Free Software Foundation a na akýkoľvek iný program, ktorého autor ju príijme (iný softvér Free Software Foundation je namiesto toho pokrytý ,,Knižnou všeobecnou zverejňovacou licenciou GNU``). Aj vy ju môžete použiť pre svoje programy.

Ak hovoríme o ,,slobodnom softvéri``, máme na mysli slobodu používania, nie cenu. Naše ,,všeobecné zverejňovacie licencie`` sú navrhnuté na zaistenie toho, že môžete slobodne šíriť kópie ,,slobodného softvéru`` (a účtovať si za túto službu, ak chcete), že obdržíte zdrojový kód, alebo ho môžete získať, ak chcete, že môžete tento softvér meniť, alebo jeho časti používať v nových programoch, a že viete, že tieto veci môžete urobiť.

Aby sme mohli chrániť vaše práva, musíme vytvoriť obmezenia, ktoré zakážu komukoľvek vám tieto práva upierať, alebo žiadať, aby ste sa týchto práv zriekli. Tieto obmedzenia sa premietajú do istých povinností, ktoré musíte dodržať, ak šírite alebo modifikujete takýto softvér.

Napríklad, ak šírite kópie takéhoto programu, či už zdarma alebo za poplatok, musíte poskytnúť príjemcovi všetky práva, ktoré máte sami. Musíte zaručiť, že príjemcovia tiež dostanú, alebo môžu získať, zdrojový kód. A musíte im ukázať tieto podmienky, aby aj oni poznali svoje práva.

Vaše práva chránime v dvoch krokoch:
(1) zabezpečením autorských práv k softvéru a
(2) ponuktím tejto licence, ktorá vám dáva právoplatné povolenie ku kopírovaniu, šíreniu a modifikovaniu takéhoto softvéru.

Kvôli ochrane každého autora, vrátane nás samotných, chceme zaručiť, aby každý chápal skutočnosť, že na tento slobodný softvér neexistue žiadna záruka. Ak je softvér niekým iným modifikovaný a poslaný ďalej, chceme, aby príjemcovia vedeli, že to, čo majú, nie je originál. Preto sa akékoľvek problémy vnesené inými neodrazia na reputácii pôvodných autorov.

Každý slobodný program je neustále ohrozený softvérovými patentmi. Prajeme si zamedziť nebezpečiu, že distribútori slobodného programu obdržia samostatné patentové osvedčenia a tým učinia takýto program viazaným. Aby sme tomu zamedzili, deklarovali sme, že každý patent vzťahujúci sa na slobodný program, musí umožňovať slobodné používanie, alebo nesmie byť vydaný vôbec.

Presné ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a modifikovanie sú uvedené ďalej.

 

Ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, šírenie a modifikáciu

Táto licencia (ďalej len Licencia) sa vzťahuje na počítačový program alebo iné dielo, ktoré obsahuje zmienku umiestnenú v ňom autorom o tom, že môže byť šírené podľa ustanovení ,,Všeobecnej zverejňovacej licencie GNU``. Ďalej je takýto počítačový program alebo dielo označované pojmom ,,Program`` a ,,dielo založené Programe`` znamená buď Program samotný, alebo každé iné dielo z neho odvodené, čo znamená dielo obsahujúce Program alebo jeho časti doslovne alebo s modifikáciami, prípadne v preklade do iného jazyka. (ďalej je preklad zahrňovaný pod pojmom ,,modifikácia``) Každý užívateľ Licencie je označovaný ako ,,Vy``.

Iné činnosti ako kopírovanie, šírenie a modifikácia Programu nie sú Licenciou pokryté; siahajú mimo jej rámec. Akt spustenia Programu nie je obmedzený a výstup z Programu je pokrytý Licenciou iba vtedy, ak obsah výstupu vytvorí dielo založené na Programe (nezávislé od činnosti Programu). Posúdenie platnosti predchádzajúcej vety závisí na tom, čo Program vykonáva.

 1. Môžete kopírovať a šíriť doslovné kópie zdrojového kódu Programu tak, ako ste ho obdržali, na ľubovoľnom médiu za predpokladu, že na každej kópii viditeľne uvediete zmienku o autorovi a absencii záruky. Necháte nedotknuté všetky zmienky odkazujúce na Licenciu a zmienky o absenci záruky, a dáte každému príjemcovi spolu s Programom kópiu Licencie.

  Za fyzický akt prenesenia kópie môžete žiadať poplatok a podľa vlastného uváženia môžete ponúknuť za poplatok záručnú ochranu.

 2. Môžete modifikovať vašu kópiu alebo kópie Programu alebo ktorejkoľvek jeho časti, a tak vytvoriť dielo založené na Programe, a kopírovať a šíriť takéto modifikácie či dielo podľa platných podmienok odseku 1, uvedeného vyššie, za predpokladu, že splníte aj všetky tu vymenované podmienky:
  a) Modifikované súbory musíte doplniť zreteľnou zmienkou uvádzajúcou, že ste súbory zmenil a dátum každej zmeny.

  b) Musíte umožniť, aby akékoľvek vami zverejnené alebo rozširované dielo, ktoré ako celok alebo v častiach obsahuje Program alebo jeho časti, alebo je z Programu alebo jeho časti odvodené, mohlo byť ako celok bezplatne poskytnuté každej tretej osobe v súlade s ustanoveniami Licencie.

  c) Ak modifikovaný Program interaktívne číta povely po spustení, musíte zaistiť, že pri bežnom spôsobe jeho spustenia vytlačí alebo zobrazí hlásenie obsahujúce zmienku o autorovi a zmienku o absencii záruky (alebo zmienku o tom, že záruku poskytujete vy), a že užívatelia môžu Program ďalej šíriť za podmienok Licencie, a užívateľ musí byť oboznámený, akým spôsobom môže nahliadnuť do kópie Licencie. (Výnimka: v prípade, že Program je interaktívny, ale žiadne také hlásenie nevypisuje, nepožaduje sa, aby dielo založené na Programe takéto hlásenie vypisovalo.)

  Tieto požiadavky sa vzťahujú k modifikovanému dielu ako celku. Pokiaľ je možné identifikovať časti takéhoto diela, ktoré zrejme nie sú odvodené z Programu a môžu byť samé o sebe považované za nezávislé a samostatné diela, potom sa táto licencia a jej ustanovenia nevzťahujú na tieto časti, ak sú šírené ako nezávislé diela. Ak však tieto časti rozširujete ako časti celku, ktorým je dielo založené na Programe, musí byť rozširovanie tohoto celku podriadené ustanoveniam Licencie tak, že sa povolenia poskytnuté ďalším užívateľom Licenice rozšíria na celé dielo, teda na všetky jeho časti bez ohľadu na to, kto ktorú časť napísal.

  Zmyslom tohoto odseku teda nie je získanie práv na dielo celkom napísané vami, ani popieranie vašich práv voči nemu, skutočným zmyslom je výkon práva na ,,riadenie`` šírenia odvodených alebo kolektívnych diel založených na Programe.

  Iba pri spojení iného diela, ktoré nie je založené na Programe, s Programom (alebo dielom založeným na Programe) na pamäťovom alebo distribučnom médiu, nespadá takéto iné dielo do pôsobnosti Licencie.

 3. Môžete kopírovať a rozširovať Program (alebo dielo založené na Programe podľa ustanovení odseku 2) prostredníctvom strojového kódu podľa ustanovení odsekov 1 a 2, uvedených vyššie, ak splníte aspoň jednu z tu vymenovaných podmienok:
  a) Doplníte strojový kód úplným strojovo čitateľným zdrojovým kódom, ktorý musí byť šírený podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, a to na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru.

  b) Doplníte strojový kód písomnou ponukou, platnou najmenej tri roky, podľa ktorej poskytnete akejkoľvek tretej strane kópiu úplného strojovo čitateľného zdrojového kódu, ktorá musí byť šírená podľa ustanovení odsekov 1 a 2 uvedených vyššie, na médiu bežne používanom pre šírenie softvéru, za poplatok neprevyšujúci náklady vynaložené na fyzickú výrobu takejto kópie.

  c) Doplníte ho informáciou, ktorú ste dostal ohľadom ponuky na poskytnutie úplného zdrojového kódu. (Táto alternatíva je povolená len pre nekomerčné šírenie a to iba vtedy, ak ste obdržali Program v strojovom kóde spolu s takouto ponukou odpovedajúcou podmienke b) vyššie.)

  Zdrojový kód je najvhodnejšou formou diela pre jeho prípadné modifikácie. Pre Program šírený prostredníctvom strojového kódu, znamená úplný zdrojový kód všetok zdrojový kód pre všetky moduly, ktoré obsahuje, vrátane akýchkoľvek ďalších súborov pre definíciu rozhrania a dávkových súborov potrebných pre kompiláciu, inštaláciu a spustenie Programu vo forme strojového kódu. Zvláštnou výnimkou sú časti, ktoré sú inak šírené (prostredníctvom strojového alebo zdrojového kódu) s hlavnými súčasťami (napr. kompilátor, jadro) operačného systému na ktorom je Program spustiteľný, pokiaľ tieto časti nie sú priamo súčasťou Programu.

  Ak je šírenie strojového kódu konané poskytnutím prístupu na miesto, odkiaľ je ho možné kopírovať, potom sa za šírenie zdrojového kódu považuje aj poskytnutie rovnakého prístupu na miesto, odkiaľ je možné kopírovať zdrojový kód, aj keď pritom nie sú tretie strany nútené ku skopírovaniu zdrojového kódu spolu so strojovým.

 4. Nesmiete kopírovať, modifikovať, poskytovať sublicencie, alebo šíriť Program iným spôsobom, ako vyslovene uvedeným v Licencii. Akýkoľvek iný pokus o kopírovanie, modifikovanie, poskytnutie sublicencie, alebo šírenie Programu je neplatný a automaticky ukončí vaše práva dané Licenciou. Strany, ktoré od vás obdržali kópie alebo práva v súlade s Licenciou, nemajú ukončené svoje práva dané Licenciou, pokiaľ sa jej plne podriaďujú.
 5. Keďže ste Licenciu nepodpísali, nie je vašou povinnosťou ju prijať. Nič iné vám však nedáva právo kopírovať alebo šíriť Program alebo diela na ňom založené. V prípade, že Licenciu neprijmete, sú tieto činnosti zakázané zákonom. Modifikáciou alebo šírením Programu (alebo každého diela založeného na Programe) teda vyjadrujete súhlas s Licenciou a prijímate všetky jej ustanovenia a podmienky pre kopírovanie, modifikovanie alebo šírenie Programu alebo diel na ňom založených.
 6. Vždy, keď ďalej šírite Program (alebo dielo založené na Programe), získava príjemca od autora, právo kopírovať, modifikovat alebo šíriť Program v súlade s ustanoveniami Licencie. Nesmiete klásť žiadne prekážky výkonu tu zaručených práv príjemcu. Nie ste zodpovedný za dodržiavanie tejto licence tretími stranami.
 7. Ak sú vám rozhodnutím súdu, alebo obvinením z porušenia patentu, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu (nielen v súvislosti s patentmi), uložené také podmienky (či už príkazom súdu, zmluvou, alebo inak), ktoré sa vylučujú s podmienkami Licencie, nie ste tým oslobodený od podmienok Licencie. Ak nemôžete šíriť Program tak, aby ste vyhoveli zároveň svojim záväzkom vyplývajúcim z Licencie a iným platným záväzkom, nesmiete ho v dôsledku toho šíriť vôbec.

  Ak by napríklad patentové osvedčenie nepovoľovalo bezplatné šírenie Programu každému, kto vašim pričinením získa priamo alebo nepriamo jeho kópie, potom by jediný možný spôsob, ako vyhovieť patentovému osvedčeniu a zároveň aj tejto licencii, spočíval v ukončení šírenia Programu.

  Pokiaľ by sa javila za istých okolností niektorá časť tohoto odseku ako neplatná alebo nevynútiteľná, ostáva okrem tejto časti v platnosti celý zvyšok tohoto odseku, a za všetkých iných ako týchto okolností ostáva platný odsek ako celok.

  Zmyslom tohoto odseku nie je navádzať k porušovaniu patentov či iných vlastníckych práv, ani tieto práva alebo patenty spochybňovať. Jediným jeho zmyslom je ochrana integrity systému šírenia (voľne šíriťeľného softvéru), ktorý je podložený predpismi Licencie. Mnohí ľudia prispeli k veľkému množstvu softvéru, šíreného týmto systémom, spoliehajúc sa na jeho dôsledné uplatňovanie. Záleží na autorovi/darcovi, aby sa rozhodol, či si praje šíriť softvér pomocou nejakého iného systému a žiaden užívateľ Licencie nemôže takéto rozhodnutie spochybňovať.

  Tento odsek má vyjasniť to, čo je považované za dôsledok plynúci zo zvyšku tejto licencie.

 8. Ak je šírenie či použitie Programu v niektorých krajinách obmedzené, buď patentmi, alebo autorským zákonom, môže autor, ktorý zveruje Program do pôsobnosti Licencie, pridať výslovné geografické obmezenie vylučujúce takéto krajiny, takže šírenie je povolené len v tých krajinách, ktoré nie sú týmto spôsobom vylúčené. Potom Licencia zahŕňa takéto geografické obmedzenia ako svoju súčasť
 9. Free Software Foundation môže občas vydať upravené, alebo nové verzie Licencie. Takéto nové verzie sa budú svojou myšlienkou podobať súčasnej verzii, ale riešením nových problémov či záujmov sa môžu líšiť v niektorých detailoch.

  Každej verzii je pridelené jednoznačné číslo verzie. Ak Program špecifikuje číslo verzie, vzťahuje sa naňho táto verzia alebo všetky ,,neskôr vydané verzie``, a môžete sa podľa uváženia riadiť ustanoveniami a podmienkami tejto konkrétnej verzie, alebo kterejkoľvek neskoršej verzie vydanej Free Software Foundation. Ak Program nešpecifikuje číslo verzie, môžete si vybrať ľubovoľnú verziu, akú kedy Free Software Foundation vydala.

 10. Ak si prajete zahrnúť časti Programu do iných voľne šíriteľných programov, ktorých podmienky pre šírenie sú odlišné, zašlite autorovi žiadosť o povolenie. V prípade programov, ku ktorým vlastní autorské práva Free Software Foundation, napíšte Free Software Foundation; Rozhodnutie Free Software Foundation bude vedené dvomi cieľmi. Zachovaním voľného šírenia všetkých odvodenín našich voľne šíriteľných programov a všeobecnou podporou zdieľania a opätovného využitia programov.

   

  ZÁRUKA SA NEPOSKYTUJE
 11. PRETOŽE PROGRAM JE POSKYTOVANÝ TOUTO LICENCIOU BEZPLATNE, NEVZŤAHUJE SA NA PROGRAM ŽIADNA ZÁRUKA, V MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM. POKIAĽ NIE JE PÍSOMNE UVEDENÉ INAK, POSKYTUJÚ DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÉ STRANY PROGRAM ,,TAK, AKO JE'', BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ, ALEBO VYPLÝVAJÚCEJ, VRÁTANE, ALE NIE LEN, ZO ZÁRUK O PREDAJNOSTI A VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. POKIAĽ IDE O KVALITU A VÝKONNOSŤ PROGRAMU, LEŽÍ VŠETKO RIZIKO NA VÁS. AK BY SA V PROGRAME PREJAVILY CHYBY, SPADAJÚ NÁKLADY ZA VŠETKU POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVY ČI NÁPRAVU NA VÁŠ VRUB.
 12. V ŽIADNOM PRÍPADE, S VÝNIMKOU TOHO, KEĎ TO VYŽADUJE PLATNÝ ZÁKON, ALEBO KEĎ TO BOLO PÍSOMNE ODSÚHLASENÉ, VÁM NEBUDE ŽIADNY Z DRŽITEĽOV AUTORSKÝCH PRÁV ANI ŽIADNA INÁ STRANA, KTORÁ SMIE MODIFIKOVAŤ ČI ŠÍŘIŤ PROGRAM V SÚLADE S PREDCHÁDZAJÚCIMI USTANOVENIAMI, ZODPOVEDAŤ ZA ŠKODY, VRÁTANE VŠETKÝCH VŠEOBECNÝCH, ŠPECIÁLNYCH, NÁHODNÝCH, ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z POUŽÍVANIA, ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PROGRAM (VRÁTANE - ALE NIE IBA - STRATY ALEBO SKRESLENIA DÁT, ALEBO TRVALÝCH ŠKÔD SPÔSOBENÝCH VÁM ALEBO TRETÍM STRANÁM, ALEBO ZLYHANÍM FUNKCIE PROGRAMU V SÚČINNOSTI S INÝMI PROGRAMAMI), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE TAKÝTO DRŽITEĽ AUTORSKÝCH PRÁV ALEBO INÁ STRANA, BOLI UPOZORNENÉ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

Ako uplatniť tieto ustanovenia na vaše nové programy

Ak vyviniete nový program, a chcete, aby bol verejnosti čo najviac k úžitku, môžete to najlepšie dosiahnuť tým, že ho prehlásite za voľne šíriteľný softvér, ktorý môže ktokoľvek šíriť a meniť za podmienok uvedených v Licencii.

Na to stačí pripojiť k programu nasledujúce údaje. Nejbezpečnejšou cestou je ich pripojiť na začiatok každého súboru so zdrojovým kódom, čím sa najúčinnejšie poukáže na vylúčenie záruky. V každom súbore by mal byť potom prinajmenšom riadok s podpisom autora a odkazom na miesto, kde možno získať ostatné úplné údaje.

riadok s menom programu a krátkym popisom toho, čo robí (c) meno autora

Tento program je voľne šíriteľný softvér. Môžete ho šíriť a modifikovať podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU, vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď verzie 2 tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) kterejkoľvek neskoršej verzie.

Tento program je rozširovaný v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. Neposkytujú sa ani odvodené záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte vo Všeobecnej verejnej licencii GNU.

Kópiu Všeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostať spolu s týmto programom. Ak sa tak nestalo, požiadajte o ňu Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.

Pripojte tiež informáciu o tom, ako je možné spojiť sa s vami elektronickou poštou alebo listom.

Pokiaľ je program interaktívny, zariaďte, aby sa pri štarte v interaktívnom móde vypísalo hlásenie podobné tomutu:

 

Gnomovision verzia 69, Copyright (C) 19yy meno autora
Gnomovision je ABSOLÚTNE BEZ ZÁRUKY; podrobnosti sa dozviete zadaním ,,show w``. Ide o voľne šíritľný softvér a jeho šírenie za istých podmienok je vítané; podrobnosti získate zadaním ,,show c``.

Hypotetické povely ,,show w`` a ,,show c`` by mali zobraziť príslušné pasáže Všeobecnej zverejňovacej licencie. Zodpovedajúce povely ale nemusia byť práve ,,show w`` a ,,show c``, môžu to byť napríklad stlačenia tlačítka na myši, alebo položky v menu - čokoľvek, čo sa do vášho programu hodí.

Pokiaľ je to nutné, mali by ste tiež vybaviť u svojho zamestnávateľa (ak pracujete ako programátor) alebo predstaviteľov vašej školy, ak je niekto taký, aby podpísal ,,zrieknutie sa distribučných a majetkových práv``. Tu je vzor (mená zmeňte):

Yoyodyne, a.s., sa zrieka distribučných a majetkových práv k programu ,,Gnomovision`` (prekladač s nakladačom) napísaného Jamesom Hackerom.

(podpis Tomáš Zložitý), 1. január 1999 v Hornej Dolnej
Tomáš Zložitý, viac než prezident

Licencia neumožňuje zahrnutie vašeho programu do programov, ktoré nepodliehajú Licencii. Ak je váš program knižnicou podprogramov, môžete považovať za užitočnjšie povoliť len naviazanie iných aplikácií na túto knižnicu. Ak tak chcete urobiť, použite ,,Knižnú všeobecnú zverejňovaciu licenciu GNU`` namiesto Licencie.