Kurz kryptografie s použitím otvoreného softvéru

MAJER, Tomáš, (SK)
Kurz kryptografie s použitím otvoreného softvéru

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt:Kryptografia a počítačová bezpečnosť sú dnes veľmi dôležitou oblasťou informatiky a mali by o nich niečo vedieť nielen študenti a absolventi informatických študijných zameraní, ale aj všetci používatelia internetu. Samozrejme učiť kryptografické algoritmy bez použitia počítača je len veľmi ťažko predstaviteľné. Nemôžeme sa preto vyhnúť otázke, aké programové vybavenie je na tento účel vhodné. Dôležitým prvkom pri výuke je motivácia študentov, preto by malo prostredie jednoduchou a zábavnou formou poukázať na princípy a úskalia šifrovania. Zároveň by malo umožniť šikovnejším študentom skúmať algoritmy viac do hĺbky. Open source programy sú na tieto účely výborné - na jednej strane sú funkčnou aplikáciou, ktorá umožní rýchlo splniť ciele zadaní a na strane druhej umožňujú podrobne skúmať zdrojové kódy a teda spôsob, akým sa dá k cieľom dopracovať.

Kľúčové slová. Kryptografia, šifrovanie, open sourc


MAJER, Tomáš, (SK)
Course of Cryptography using Open Source software.
Abstract. Cryptography and computer security areas are very important not only for students and Computer Science specialists, but also for all Internet users, who should have the basic knowledge of cryptography and security principles. Indeed, the teaching of cryptographic algorithms is not imaginable without using computers. Thus, we cannot bypass the question of suitable programming tools for the above mentioned goal. The motivation of students is very important, so we need simple development environment, in which the principles and quirks of cryptography can be shown by funny, interesting ways. In the same time, the tools should be such that more capable students can experiment with in-depth study of algorithms. Open Source software is the right choice, because we can choose from many implementations of functional cryptographic algorithms and on the other side, we can see the source, where the details of implementation are available for study and inspiration.
Key words and phrases. Cryptography, encryption, Open Source.