Kvarteto s tučniakom využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel

NAGY, Marek, (SK)
Kvarteto s tučniakom využitie hlasového ovládania pri výučbe čísiel v 1. ročníku ZŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok] 

Abstrakt: V nasledujúcom príspevku je prezentovaná vytvorená Linux aplikácia Kvarteto s tučniakom, ako demonštrácia využitia rečového komunikačného rozhrania pri výučbe detí. Vývoj takejto aplikácie vyžaduje i získavanie a spracovanie rečových vzoriek. Prostredníctvom tejto aplikácie boli zozbierané zvukové vzorky číslic a následne pomocou nich bolo vytvorené i hlasové ovládanie. V príspevku je predostretý i experiment využitia finálnej verzie aplikácie priamo na základnej škole.


Kľúčové slová. Rozpoznávanie reči, výučba detí, Linux.NAGY, Marek, (SK)
Quartet game with penguin utilizing voice control to teach 1-st grade kids digits in elementary schools
Abstract. In this article Linux application Penguin Quart (quartet game with penguin) is presented. The game demonstrates utilization of a voice communication interface in kids education. Development of such applications requires to collect and process speech patterns. Thanks to the application sound patterns of digits was collected and a voice control interface was subsequently created. Also experiments of the game utilization at an elementary school is presented in this contribution.
Key words and phrases. Speech recognition, kids education, Linux.