Možnosti využitia open source softvéru free pascal vo výučbe a výskume na vysokých školách

FAKTOR, Miroslav, (SK)
Možnosti využitia open source softvéru free pascal vo výučbe a výskume na vysokých školách

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt:
V príspevku je úvaha o použití Free Pascal open source softvéru na slovenských univerzitách a menovite na Žilinskej univerzite. Podľa názoru odborníkov pre vzdelávanie je potrebné transformovať univerzity na výskumné univerzity, čo vedie k prehodnoteniu cieľov. Akého absolventa vychovať? Ako to efektívne dosiahnuť? Transformácia na vedomostnú ekonomiku musí mať svoj priemet do oblasti vzdelávania. Obmedzenia našej konkrétnej ekonomiky zákonite musia mať svoj priemet do spôsobu ako a s čím uskutočňovať tento proces.

Kľúčové slová. Open source, Free Pascal, Turbo Pascal, kompilátor, IDE.


FAKTOR, Miroslav, (SK)
POSSIBILITIES TO USE OPEN SOURCE SOFTWARE FREE PASCAL FOR TEACHING AND RESEARCH AT UNIVERSITIES
Abstract. In this paper we present some ideas about usage of the Free Pascal Open Source software at Slovak universities and namely at University of Žilina. According to opinions of experts for education, it is required to transform our universities on to research universities, what leads us to change our goals. What kind of graduates we should produce? How can we achieve this efficiently? The transformation process to the knowledge economy must project itself also to education. The limits of our today's economy naturally have to have their own projection to the methodology of “how” and “with what means” to do this process.
Key words and phrases. Open Source, Free Pascal, Turbo Pascal, compiler, IDE.