Python ako prvý programovací jazyk na VŠ

KAUKIČ, Michal, (SK)
Python ako prvý programovací jazyk na VŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok] 

Abstrakt: Pre výučbu algoritmizácie a programovania začiatočníkov je potrebné vybrať jednoduché programovacie prostriedky, ktoré čo najmenej odpútavajú pozornosť od riešenia reálnych, zložitejších úloh na počítači. Programovací jazyk Python má tieto vlastnosti. Jeho jednoduchá, prehľadná syntax, množstvo modulov (knižníc), automatická správa pamäte a možnosť objektovo orientovaného programovania ho predurčujú ako vhodný prvý jazyk pre informaticky orientovaných študentov, ale hlavne pre neprogramátorov – odborníkov v iných vedných oblastiach. V tomto príspevku poukazujeme na výhody i nevýhody používania Pythonu na základe početných materiálov na internete i našich skúseností pri výučbe matematických a informatických predmetov.

Kľúčové slová. Python, prvý jazyk, pseudokód, dynamicka deklarácia premenných, Open Source.


KAUKIČ, Michal, (SK)
PYTHON AS A FIRST PROGRAMMING LANGUAGE FOR UNIVERSITIES
Abstract. For teaching of algorithms, data structures and programming at the beginners level there is the need for simple programming tools, which do not stay on the students way to the solution of the interesting, real problems on computers. The programming language Python with simple, clear syntax, many ready-made modules (libraries), automatic memory management and the possibility of object-oriented programming is very capable as the first language for the Computer Science students and also for non-programmers, who are studying various subjects is science and engineering. In this article we will show the advantages and disadvantages of using Python on the base of numerous Internet articles and discussions and also on the base of our experience gained by teaching several mathematical and computer science courses.

Key words and phrases. Python, first language, pseudocode, dynamic declaration of variables, Open Source.