Spracovanie dát vo fyzike open source programom R

ŠEVČOVIČ, Ladislav, (SK)
Spracovanie dát vo fyzike open source programom R

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt: Open source program R je komplexný systém na manipuláciu s údajmi, ich spracovanie, analýzu a následné grafické zobrazenie. R je implementáciou jazyka S. Výsledky štatistickej analýzy sú v grafickej podobe zobrazené na displeji, niektoré medzivýsledky sa môžu ukladať alebo zapisovať do súborov. Pre začiatočníkov sa môže zdať, že program R je veľmi zložitý, nie je to však celkom pravda. Hlavná prednosť programu je v jeho flexibilite. Bežné štatistické programy výsledky analýzy zobrazujú priebežne na obrazovke, program R ich však uchováva ako „objekty“, ktoré sa nezobrazujú, ale sú počas práce vždy dostupné. O flexibilite systému R sa presvedčíme ukážkami vybraných príkladov použitia štatistických modelov na analýzu dát z fyzikálnych experimentov. V príspevku opíšeme analýzu, fitovanie dát a prezentáciu výsledkov analýzy typografickým systémom LaTeX. Program R je voľne šírený vďaka licencii GNU~GPL.

Kľúčové slová. Regresia, spracovanie dát, open source, R.

ŠEVČOVIČ, Ladislav, (SK)

Data processing in physics with open source program R
Abstract. R is an open-source statistical environments modeled after S language. R has many function for statistical analyses and graphics. The results from a statistical analyses are displayed on the screen, some intermediate results can be saved, written in a file, or used in subsequent analyses. R could seem too complex for a~non-specialist. This may not be true actually, a main feature of R it's flexibility. Classical software displays immediately the results of an analysis, R stores these results in an ”object“, so that an analysis can be done with no result displayed. We will see some examples of statistical models for analysis the data from an physics experiment illustrating the flexibility of a system such as R. This contribution covers several topics in data analysis, including curve fitting and presentation of the results of analysis by LaTeX typographical system. R is freely distributed under the terms of the GNU GPL licence.
Key words and phrases. Regression, data processing, open source, R.