Terminálové řešení, LinFUN a open source na LDF

KOŇAS, Petr (CZ); SEBERA, Václav (CZ)
Terminálové řešení, LinFUN a open source na LDF

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]

Abstrakt: Příspěvek pojednává o vybudování terminálového řešení informační infrastruktury na Ústavu nauky o dřevě, potažmo na celé Lesnické a dřevařské fakultě (LDF) MZLU v Brně. Jsou zde podány základní výhody a nevýhody tohoto řešení a to jak pro koncové uživatele, tak správce systému či fakultu jako takovou. Terminálové řešení je z velké části postaveno na open-source technologiích. Je zde podán i výčet nejpoužívanějších open-source aplikací a technické detaily hardwarového vybavení. Koncept celkové transformace vysokoškolské instituce na open-source řešení uvádí projekt LinFUN. Ke konci je prezentován i systém podpory – support LDF – jakožto jeden z hlavních pilíř projektu LinFUN a terminálového řešení.
Klíčová slova. Terminál, IT infrastruktura, Open Source

KOŇAS, Petr (CZ); SEBERA, Václav (CZ)
TERMINAL SOLUTION, LINFUN PROJECT AND OPEN SOURCE AT THE FFWT
Abstract. The paper deals with building of terminal solution as a kind of information infrastructure at the Department of wood science, respectively at the whole Faculty of Forestry and Wood Technology (FFWT) MUAF in Brno. Main advantages and disadvantages of such a solution for both end-users and system administrator, faculty respectively, are given. Terminal solution is mostly based on open-source technology. A list of most used applications as well as technical details of hardware equipment is given too. The concept of transformation of university-like institution to open-source technology is presented in project called LinFUN. The helpdesk system, which is one of main parts of the project is also mentioned.
Key words and phrases. Terminal, IT infrastructure, Open Source.