Tvorba videotutoriálov pomocou otvoreného softvéru

MRÁZ, Peter, (SK)
Tvorba videotutoriálov pomocou otvoreného softvéru

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt. Príspevok sa zaoberá tvorbou videotutoriálov pre potreby výučby na hodinách informatiky. Hovorí o tom, ako sa videotutoriály vytvárajú, ako sa strihajú a ako sa napokon publikujú na internete pomocou otvoreného softvéru v prostredí rôznych operačných systémov.


Kľúčové slová. Videotutoriál, vytváranie, strihanie, publikovanie, otvorený softvér.


MRÁZ, Peter, (SK)
Creation of video tutorials using open source software
Abstract. This article deals with creating video tutorials for the purpose of computer science education. It describes how to capture the screen contents, edit and subsequently publish the tutorial on the Internet in various operating systems using open source applications.
Key words and phrases. Video tutorial, creating, cutting, publishing, Open Source software.