Kurz pre používateľov a administrátorov - zhrnutie

[Aktualizované 20. 6. 2008]

[Aktualizované 21. 10. 2008]

Na stránke MŠ SR bol 13. 10. 2008 zverejnený plánovaný harmonogram výziev na rok 2008 pre Operačný program Vzdelávanie, ktorý nahradil predchádzajúcu verziu z 31. júla 2008. Bohužiaľ, s výzvou 2.1, v rámci ktorej sme sa chceli uchádzať o prostriedky na organizovanie kurzov (pozri nižšie), sa v ňom nepočíta.
--------------- 

Od marca do mája 2008 sme zisťovali prostredníctvom ankety záujem o účasť na kurze zameranom na používanie otvoreného softvéru na školách. Táto anketa je stále otvorená pre ďalších záujemcov. Ak o kurz máte máte záujem, prosíme o vyplnenie formulára.

Anketu sme usporiadali s cieľom zistiť, či o takýto kurz vôbec je medzi učiteľmi záujem. Ukázalo sa, že je, odpovedalo celkove 152 záujemcov. Kurz chceme zorganizovať ako súčasť väčšieho projektu zameraného na vzdelávanie učiteľov, pričom prostriedky na jeho financovanie sa pokúsime získať zo vzdelávacích eurofondov MŠ SR prostredníctvom grantu. Pôvodne sa očakávalo, že vhodná výzva bude vypísaná v máji 2008, po úpravách harmonogramu sa zdá že vyjde v júni 2008. Viac sa môžete dozvedieť na stránke Operačný program Vzdelávanie, pričom nám ide konkrétne o výzvu

2.1 Podpora ďalšieho vzdelávania
Podpora ďalšieho vzdelávania, zvyšovanie kvality programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania cez inovácie obsahu, podporou učiacich sa regiónov, nových foriem a metód (napr. e-learning, dištančné vzdelávanie). Podpora spolupráce školy a subjektov neformálneho vzdelávania, podpora partnerstva, medzinárodnej spolupráce a výmena najlepších skúseností.

Vypísanie výzvy na podávanie grantov v rámci programu sa opäť posunulo, uzávierka má byť (zatiaľ, ak sa opäť neposunie) v októbri 2008 (posunula sa, zatiaľ na neurčito. Pozri hore). Ak by sa nám podarilo grant získať, samotné kurzy by sa zrejme organizovali v r. 2009-2010. Dovtedy bude potrebné pripraviť študijné materiály, takže bude čo robiť. Tieto materiály budú k dispozícii volne pre všetkých, nielen pre účastníkov - o tom predsa otvorený softvér je. Cieľom kurzu tiež bude predstavenie viacerých technických riešení pre počítačové učebne, či už s plne vybavenými počítačmi, alebo s tenkými klientami. Tie druhé iste učitelia ocenia, sú úplne nehlučné a majú malú spotrebu energie. Inými slovami, nekúria.

V súvislosti s horeuvedenou výzvou by sme radi upozornili aj na ďalšiu výzvu, a to

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

- Inovácia metód vzdelávania s dôrazom na využívanie IKT vo vyučovacom procese. Podpora navrhovania a zavádzania netradičných foriem do vyučovania.
Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania smerom k potrebám trhu práce.

s plánovanou uzávierkou v januári 2008. Zadávateľmi v tejto výzve by mali byť stredné školy. Vidíme možnosť v naväzovaní projektov výzvy 1.1 na náš grant v rámci výzvy 2.1. Inými slovami, v rámci nášho grantu vyškolíme učiteľov, v rámci výzvy 1.1 si škola vybuduje učebňu potrebným hardvérom, softvér si učitelia donesú z nášho školenia.

Čo nás potešilo, 8 respondentov vyjadrilo ochotu zúčastniť sa na kurze v úlohe lektorov, 19-ti by radi prispeli pri príprave študijných materiálov a až 40-ti sú ochotní pomôcť inou formou. Počas zostavovania grantu ich oslovíme, aby sme do neho mohli ich predstavy zahrnúť.

Bohužiaľ, výzvy nie sú určené pre všetkých, ale len pre frekventantov, krorí nie sú z Bratislavského kraja. Tak financovania tohoto typu výziev funguje. Samozrejme, netýka sa to lektorov.

Za organizátorov

Miloš Šrámek