Predmet 'GNU/Linux a jeho prostriedky' na FMFI UK

Predmet [i]GNU/Linux a jeho prostriedky[/i] na FMFI UK vyučujem od roku 2000. Počas tohto obdobia prešiel viacerými zmenami. Mojím cieľom od začiatku bolo vytvoriť predmet, ktorý by sám odrážal podstatu otvoreného a slobodného softvéru, spočívajúcu v dobrovoľnom príspevku autorov vlastnou prácou. Spočiatku bola táto myšlienka vyjadrené dvojkoľajnosťou predmetu. Na jednej strane prednášajúci (teda ja), prezentoval vybrané témy formou klasických prednášok, pričom ale študenti klasickou skúškou predmet nekončili. Na získanie známky bolo treba spraviť niečo všeobecne užitočné - konkrétne išlo o prepisovanie zbierky príkladov z matematickej analýzy do LaTeX-u, s tým, že po jeho skončení text dáme autorom, aby s ním naložili tak, ako uznajú za vhodné. Ide o pomerne zložitý text, plný rôznych matematických prvkov. Študenti mali za úlohu prepísať po 10 strán. Vedľajším cieľom bolo, aby sa študenti naučili pracovať s LaTeX-om, čo v prípade študentov matematiky a informatiky považujem za potrebné. Alternatívou pre študentov bolo prednesenie prednášky na vybraný tému, pričom bolo prednesených niekoľko zaujímavých tém. Skriptum však dodnes prepísané nie je. Študenti svoju úlohu zvládli, v podstate všetok text prepísaný dnes je a stále čaká na dokončenie. Potrebuje však záverečnú redakciu, korekciu a kontrolu správnosti - v zmysle verifikácie zhody s originálom. Tiež sa ukázalo, že takýto prístup je veľmi organizačne náročný a prednášajúceho zaťažuje nad rámec jeho časových možností. Po dvoch rokoch som, na základe týchto skúseností predmet zmenil skôr klasickým smerom - prednášajúci prednáša, študenti robia skúšku. Tá bola praktická, študenti mali za úlohu napísať zložitejší text v LaTeX-u, so správnym členením, matematickými výrazmi a vloženými obrázkami, referenciami a použitou literatúrou. Teda všetkým, čo treba na písanie diplomovej práce. Táto organizácia bola študentami vcelku dobre akceptovaná, avšak predstavovala odklon od môjho pôvodného úmyslu organizovať predmet [i]inak[/i].