OpenNebula

OpenNebula umožňuje dynamicky umiestňovať a premiestňovať virtuálne počítače medzi viacerými fyzickými zdrojmi. Toto umožňuje poskytovať virtuálne počítače z ktoréhokoľvek dostupného miesta.

Táto časť obsahuje podrobnosti o konfigurácii OpenNebula klastra s použitím troch počítačov: stanice s obslužným rozhraním a dvoch výpočtových uzlov, na ktorých budú spustené virtuálne počítače. Na výpočtových uzloch je tiež potrebné nakonfigurovať premostenie, aby sa k virtuálnym počítačom dalo pristupovať z lokálnej siete. Podrobnosti nájdete v časti “Premostenie”.

Inštalácia

Najskôr v termináli na počítači, ktorý bude slúžiť ako obslužné rozhranie, zadáme:

sudo apt-get install opennebula

Na všetkých počítačoch, ktoré budú slúžiť ako výpočtové uzly, nainštalujeme:

sudo apt-get install opennebula-node

Ako ďalšie skopírujeme SSH kľúče, kvôli ktorým používateľ oneadmin bude potrebovať heslo. Na každom počítači spustíme:

sudo passwd oneadmin

Potom skopírujeme SSH kľúč používateľa oneadmin do výpočtových uzlov a do súboru authorized_keys na obslužnom rozhraní:

sudo scp /var/lib/one/.ssh/id_rsa.pub oneadmin@uzol01:/var/lib/one/.ssh/authorized_keys
sudo scp /var/lib/one/.ssh/id_rsa.pub oneadmin@uzol02:/var/lib/one/.ssh/authorized_keys
sudo sh -c "cat /var/lib/one/.ssh/id_rsa.pub >> /var/lib/one/.ssh/authorized_keys"

SSH kľúče výpočtových uzlov je potrebné pridať do súboru /etc/ssh/ssh_known_hosts na obslužnom rozhraní. Spravíme to tak, že sa cez ssh pripojíme ku každému výpočtovému uzlu pod iným používateľským menom ako je oneadmin. Potom ukončite reláciu SSH a spustením nasledujúcich príkazov nakopírujeme SSH kľúče z ~/.ssh/known_hosts do /etc/ssh/ssh_known_hosts:

sudo sh -c "ssh-keygen -f .ssh/known_hosts -F uzol01 1>> /etc/ssh/ssh_known_hosts"
sudo sh -c "ssh-keygen -f .ssh/known_hosts -F uzol02 1>> /etc/ssh/ssh_known_hosts"
[Note]

Nahraďte uzol01 a uzol02 príslušnými mennými adresami počítačov.

Toto umožní používateľovi oneadmin používať príkaz scp, pomocou ktorého sa dajú rozmiestňovať obrazy na výpočtové uzly bez hesla alebo iného ručného vstupu.

Na počítači s obslužným rozhraním vytvoríme priečinok na ukladanie obrazov virtuálnych počítačov a používateľovi oneadmin nastavíme oprávnenie na prístup do tohto priečinka:

sudo mkdir /var/lib/one/images
sudo chown oneadmin /var/lib/one/images/

Nakoniec skopírujeme súbor s diskom virtuálneho počítača do priečinka /var/lib/one/images. Virtuálny počítač so systémom Ubuntu môžeme vytvoriť pomocou nástroja vmbuilder, podrobnosti nájdete v časti JeOS a vmbuilder.

Konfigurácia

OpenNebula klaster je teraz pripravený na konfiguráciu a na pridanie virtuálnych počítačov.

V príkazovom riadku zadáme:

onehost create uzol01 im_kvm vmm_kvm tm_ssh
onehost create uzol02 im_kvm vmm_kvm tm_ssh

Potom vytvoríme súbor so šablónou virtuálnej siete s názvom vnet01.template:

NAME            = "LAN"
TYPE = RANGED
BRIDGE = br0
NETWORK_SIZE = C
NETWORK_ADDRESS = 192.168.0.0
[Note]

Uistite sa, či ste zmenili 192.168.0.0 na adresu vašej siete.

Pomocou nástroja onevnet pridáme virtuálnu sieť do systému OpenNebula:

onevnet create vnet01.template

Teraz vytvoríme súbor so šablónou virtuálneho počítača s názvom vm01.template:

NAME   = vm01
CPU = 0.5
MEMORY = 512

OS = [ BOOT = hd ]

DISK = [
source = "/var/lib/one/images/vm01.qcow2",
target = "hda",
readonly = "no" ]

NIC = [ NETWORK="LAN" ]

GRAPHICS = [type="vnc",listen="127.0.0.1",port="-1"]

Spustíme virtuálny počítač pomocou nástroja onevm:

onevm submit vm01.template

Pomocou príkazu onevm list môžeme zobraziť informácie o virtuálnych počítačoch. Ak použijeme voľbu onevm show vm01, zobrazí sa nám ešte detailnejšia špecifikácia virtuálneho počítača.

Zdroje