SchoolTool - Prispôsobenie osobných údajov

SchoolTool umožňuje prispôsobiť údaje, ktoré sa budú ukladať o každej osobe. Ak používame SchoolTool ako hlavný školský informačný systém, môžeme si osobné údaje prispôsobiť podľa toho, ako ich vyžaduje štát, zriaďovateľ a podobne.

Kontaktné informácie – mená rodičov, adresy, telefónne čísla, email, atď. – sa ukladajú samostatne.

V súčasnosti sa ukladajú rovnaké informácie o študentoch aj o učiteľoch. Nemusíme však vyplňovať všetky polia, ak nie sú pre danú osobu relevantné.

Keď si cheme zobraziž predvolené polia pre osobné údaje, prihlásime sa ako “manager,” klikneme na Domov, a potom na tlačidlo Upraviť.

_images/demo-fields.png

Predpona, krstné meno, stredné meno, prípona a preferované meno sa nedajú prispôsobiť. Preferované meno je meno, ktorým žiaka majú oslovovať učitelia a naopak ktoré učitelia budú používať pri korešpondencii s rodičmi a žiakmi.

Pohlavie a Dátum narodenia sa tiež nedá zmeniť.

Zo základný nastavení môžu byť upravené alebo odstránené polia Identifikátor, Etnická príslušnosť, Jazyk, Place of birth a Citizenship. V tomto prípade Identifikátor je bežné textové pole, do ktorého môžeme zadať ľubovoľný identifikátor alebo číslo, ktorými študentov označíme.

Keď chceme prispôsobiť polia osobných údajov, klikneme na Spravovať a potom na Osobné údaje:

_images/demo-container.png

Existujúce polia môžeme odstrániť, upraviť alebo zmeniť ich poradie. K dispozícii sú tri typy polí: textové , datumové a pole s možnosťou výberu.

V tomto príklade:

  • odstránime citizenship a placeofbirth;
  • zmeníme ethnicity na národnosť a upravíme zoznam hodnôt;
  • pridáme dátum prijatia;
  • pridáme miesto narodenia;
  • zmeníme usporiadanie polí.

Najskôr kliknutím na zaškrtávacie pole označíme citizenship a placeofbirth kliknutím na Odtrániť ho odstránime.

_images/delete-citizenship.png

Keď chceme vidieť podrobnosti o niektorom poli, stačí kliknúť na odkaz s jeho názvom napr. ethnicity.

_images/ethnicity-view.png

Keď chceme zmeniť zobrazovaný názov poľa napr. za národnosť a upraviť zoznam hodnôt, klikneme na Upraviť a potorm zmeníme hodnoty v poli Zoznam hodnôt. Každú hodnotu zadáme na nový riadok. Zadáme zoznam národností napr. Slovenská, Maďarská, Rómska, Česká, Rusínska, Ukrajinská, Židovská, Poľská, Iná a klikneme na Použiť.

_images/ethnicity-edit.png

Na tomto mieste je bohužiaľ prerušená navigácia, takže ak sa chceme vrátiť späť tak musíme ísť znova cez Spravovať a Osobné údaje.

Dátum prijatia bude dátumové pole, čo znamená, že pri jeho napĺňaní bude možné použíť vyskakovacie okno s kalendárom. Klikneme na Nové dátumové pole a zadáme názov poľa a identifikátor. Názov poľa určuje, aký text sa bude zobrazovať na formulároch, na ktorých bude toto pole použité.

_images/new-date-field.png

Klikneme na Použiť a vrátime sa späť na stránku Polia pre osobné údaje. Teraz pridáme textové pole pre miesto narodenia. Klikneme na Nové textové pole a zadáme príslušný názov a identifikátor a nakoniec klikneme na Použiť:

_images/new-text-field.png

Nakoniec môžeme pomocou čísel na ľavo od polí určiť poradie, v akom sa budú objavovať na formulároch, importe/exporte a v zýkladných výkazoch. Polia budú meniť poradie dynamicky. Po skončení nastavenia klikneme na Použiť.

_images/reorder-demographics.png