Sekcia o otvorenom softvéri na Aplimate'07

7. februára 2007 sa v Bratislave v rámci vedeckej konferencie Aplimat'07 uskutočnila špecializovaná sekcia Použitie otvoreného softvéru vo vede a vzdelávaní. Išlo o prvú monotematickú akciu s takýmto zameraním na Slovensku, pričom zborník zostavený z príspevkov, ktoré v Sekcii odzneli, je podobne prvou slovenskou publikáciou o otvorenom softvéri.

Z pôvodne deviatich príspevkov bolo pre ochorenie účastníkov napokon v Sekcii odprezentovaných len sedem. Dominovali dve hlavné témy – na jednej strane išlo o použitie otvoreného softvéru vo výučbe matematicky orientovaných predmetov na univerzitách, a na druhej o jeho použitie na základných školách.
V prvej téme išlo najmä o hľadanie odpovede na otázku, či na univerzitách pri výučbe preferovať tradičné komerčné prostriedky (Matlab, Mathematica, Maple), alebo či sa vybrať menej preskúmaným smerom a použiť OSS prostriedky. Uvedené komerčné programy dnes bezpochyby poskytujú viac možností, často sú vybavené mnohými doplnkovými modulmi a majú veľmi dobrú podporu, ktorá spočíva najmä v prístupnosti širokého spektra manuálov a učebníc. Záverom jednotlivých prednášok však bolo, že aj napriek tomu, že otvorené prostriedky (octave, scilab, pylab, maxima) sú vo svojej výbave chudobnejšie, sú pre výučbu a čiastočne aj pre výskum plne postačujúce. Navyše, poskytujú výraznú výhodu oproti komerčným systémom: sú plne legálne dostupné zdarma a tak škola ich môže inštalovať na toľkých počítačoch, na koľkých ich pre plynulú výučbu a výskum potrebuje bez potreby kupovania licencií. Študenti a učitelia ich môžu slobodne používať aj mimo školy, či už počas štúdia alebo ja po jeho ukončení. Kto teda chce znížiť finančné náklady by sa mal na komerčné systémy orientovať len tam, kde je ich špeciálna funkcionalita naozaj potrebná.
Druhou dominantnou témou bolo použitie OSS na základných školách. Prezentujúci nás v svojich príspevkoch oboznámili so skúsenosťami s budovaním, prevádzkou a so samotnou výukou v učebniach na báze OSS. V prednáškach upútala najmä jednoduchosť administrácie takejto učebne, nízke zriaďovacie a prevádzkové náklady a šírka výberu programov pre výuku.
Po prednáškach sa pod vedením RNDr. Hanulovej sa uskutočnila diskusia o možných problémoch pri používaní otvorených programov. Ukázalo sa, že slabším článkom je lokalizácia programov pre výuku, ktoré sú dostupné v slovenčine len čiastočne. Tu padol návrh na užšiu spoluprácu so študentami na GJH, ktorí by sa do prekladania programov mohli zapojiť v rámci svojich školských aktivít.
Radi by sme radi poďakovali všetkým organizátorom Aplimatu, najmä však Monike Kováčovej za vytvorenie priaznivých podmienok pre zorganizovanie našej Sekcie, našim recenzentom a spolueditorom zborníka (hlavne Lacovi Ševčovičovi, ktorý najviac prispel o sadzbu na profesionálnej úrovni), ale najmä všetkým účastníkom, lebo práve oni kvalitou svojich príspevkov a prezentácií dokázali opodstatnenosť nášho úmyslu Sekciu organizovať.
Michal Kaukič a Miloš Šrámek, organizátori

Účastníci a ich príspevky

Michal Kaukič, Miloš Šrámek Úvod

Ján Buša
Výučba matematiky s využitím open source programov MAXIMA a OCTAVE
Príspevok Prezentácia
Abstrakt: Softvér s otvoreným zdrojovým kódom (Open Source Software -- OSS) je možné legálne využívať na výučbu matematiky. Jeho kvalita je postačujúca na riešenie mnohých úloh, ktoré sa objavujú v rôznych predmetoch. OSS systém počítačovej algebry Maxima je dôstojnou alternatívou k programom Maple alebo Mathematica. Maticové laboratórium Octave (spoločne s Pylabom alebo Scilab) je užitočnou náhradou Matlabu. OSS je možné využívať doma alebo v práci, a to aj po ukončení štúdia na vysokej škole.

Katarína Bachratá
Výučba matematiky na technických VŠ pomocou open source softvéru

Príspevok
Abstrakt: Súčasná didaktika pozná dva základné prístupy k vyučovaniu, transmisívny a konštruktívny. Mnohí učitelia matematiky sa hlásia ku konštruktivizmu, v rámci ktorého požadujú, aby študenti rozumeli matematickej podstate problémov, ktoré riešia a vedeli odvodiť všetko ďalšie, čo budú potrebovať. Nanešťastie matematika občas pri snahe presného dokazovania matematických teórií zabúda na ich zrozumiteľnosť. Na technických vysokých školách sa popri výučbe spôsobov riešenia matematických modelov zabúda na ich zostavovanie. Matematici si myslia, že tvorba modelov sa má učiť na odborných predmetoch, inžinieri zase, že pre svoje predmety vystačia s jednoduchšou matematikou, než akú učia matematici. V tomto článku by sme chceli ukázať, že je možné naučiť študentov viac aj pri rovnakom počte vyučovacích hodín venovaných predmetu. Ako nástroj bude použitý open source softvér podľa vlastného výberu študenta. Vhodnou voľbou úloh a problémov dostanú študenti príležitosť vyskúšať a porovnať možnosti viacerých softvérových systémov. V konkrétnych ukážkach v tomto článku je použitý softvér Octave a program, ktorý vytvoril študent. Zadávanie úloh a odovzdávanie riešení sa realizuje pomocou systému LMS Moodle. Ušetria sa tým náklady na tlačenie vyriešených úloh a študenti sa naučia používať prostredie, v ktorom komunikujú s učiteľmi na spoločnom portáli.

Michal Kaukič
Možnosti a perspektívy využitia OSS vo výučbe a výskume na vysokých školách
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
V článku sa zamýšľame nad súčasnou situáciou v oblasti softvéru, používaného na našich univerzitách a možnosťami využitia open source softvéru v oblasti výučby i matematického výskumu. Podľa nášho názoru, dôležitá je štandardizácia, dohoda o používanom softvéri, podľa možnosti čo najjednoduchšom a najprístupnejšom, dostatočná dokumentácia a experimentálne praktické overovanie vo výučbe konkrétnych matematických predmetov. Príprava študijných materiálov sa musí robiť postupne, na základe odozvy z experimentálnej výučby. Získané skúsenosti by sa mali čo najviac rozšíriť v akademickom prostredí. Navrhujeme tiež využitie súboru konkrétnych softvérových systémov ako základ na softvérovú podporu výučby matematiky na univerzitách.

Štefan Peško
Využitie tabuľkového procesoru Gnumeric vo výučbe a výskume
Príspevok
Abstrakt:
V príspevku sa chceme podeliť o naše skúsenosti s pomerne málo využívanou možnosťou pohodlného riešenia niektorých optimalizačných úloh v tabuľkovom procesore Gnumeric bez potreby ich procedurálneho programovania. Tento prístup našiel uplatnenie vo výskume pri tvorbe základných modelov praktických logistických problémov, aj prekvapujúco dobrú odozvu u študentov pri precvičovaní poznatkov z predmetov operačnej analýzy.

Milan Žmindák, Richard Melicher, Maroš Štefaničiak
Riešenie kontaktných problémov použitím medzerových konečných prvkov
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
V tomto článku je prezentovaná implementácia medzerového prvku na riešenie 2D kontaktných problémov bez trenia. Je odvodený medzerový prvok a diskutované sú jeho vlastnosti. Pre diskretizáciu kontaktných telies sú použité lineárne štvoruholníkové prvky. Kontakt sa rieši iteračne úpravou Youngovho modulu pružnosti až kým sa dosiahne konvergencia vo všetkých medzerových prvkoch. Výsledky ilustračného príkladu sú porovnané s MKP programom ADINA.

Ladislav Ševčovič
Spracovanie a vizualizácia experimentálnych dát
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Pri spracovaní výsledkov meraní a pozorovaní sa široko používajú metódy grafického zobrazenia. Číselné údaje, ako výsledky meraní a pozorovaní prezentované v tabuľkovej forme neumožňujú dostatočne názorne charakterizovať zákonitosti študovaných procesov, preto je vhodné tabuľku doplniť grafom. Grafické zobrazenie poskytuje názornejšiu predstavu o výsledkoch experimentu, umožňuje lepšie pochopiť fyzikálny zmysel študovaného procesu, odhaliť všeobecný charakter závislosti premenných veličín. V prostredí OS GNU/Linux máme bohatý výber programov na spracovanie a analýzu dát, ktoré sú na rozdiel od komerčného softvéru v OS Windows voľne šíriteľné vďaka licencii GPL.

Miloš Šrámek
Použitie modifikovanej distribúcie Knoppix pri učení predmetu vizualizácia
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Knoppix je populárna live distribúcia Linuxu, ktorá sa dá použiť bez inštalovania zavedením operačného systému priamo z CD. Témou príspevku je postup, ako jej CD modifikovať pre potreby vyučovania pridávaním a odoberaním dát a programov. Takto modifikované CD sa používa pri predmetoch Vizualizácia viacrozmerných dát na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Vizualizácia medicínskych dát II na Technickej univerzite vo Viedni. Opísaný postup je všeobecného charakteru a možno ho použiť pri modifikácii s ľubovoľným cieľom.

Karol Pauchly
HW a SW riešenie LTSP učebne na ZŠ
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Príspevok v stručnosti predstavuje terminálové riešenie PC učebne na základnej škole s využitím distribúcie OS GNU/Linux K12LTSP, vychádzajúc zo stavu HW a najmä z predstáv a rozhodnutí správcu ICT, teda mňa. Mám rád alternatívy. V živote aj v práci. Prečo by si žiaci pod pojmom počítač alebo operačný systém mali predstaviť iba Microsoft Windows? Neviem. Prečo by mal správca ICT na škole tráviť hodiny a hodiny pobehovaním od PC k PC? Ak ho to baví...

Zuzana Pauchlyová
Vyučovanie na ZŠ v LTSP učebni s využitím OSS
Príspevok Prezentácia
Abstrakt:
Príspevok poukazuje na možnosti využitia open source softvéru pri vyučovaní na základnej škole, so zameraním na SW aplikácie v novej LTSP učebni. Stručne predstavuje niektoré aplikácie a ich zaradenie do výučby jednotlivých predmetov s dôrazom na predmet informatická výchova v 1. a 2. ročníku ZŠ.