Charakteristika programu Scribus

Zhrnutie:

Scribus je multiplatformový program s otvoreným zdrojovým kódom určený na tzv. Desktop Publishing (DTP). Pôvodne bol vyvinutý iba pre Linux, no teraz sa dá Scribus spustiť ja v systémoch Mac OS X, OS / 2 a Windows (2000 alebo novšej verzii). Cieľom tímu, ktorý vyvíja program Scribus, je umožniť začiatočníkom vytvoriť profesionálne DTP dokumenty a výstupy, spĺňajúce požiadavky moderných profesionálnych dizajnérov.

Vlastnosti dokumentu:

 • Scribus dokáže naimportovať mnoho bežných textových formátov, vrátane formátov Open Document Text, HTML a dokumenty MS Word (cez funkciu antiword).
 • Rámy, ktoré sa dajú upravovať pružnejšie ako vo väčšine ostatných DTP programov.
 • Šablóny a palety umožňujú jednoduchý návrh strán
 • Vrstvy umožňujú upravovať položky a presúvať ich medzi vrstvami.
 • Odseky a znakové štýli poskytujú veľký počet možností pre vzhľad textu.
 • Integrovaný správca štýlov slúži na správu štýlov odsekov, znakov a čiar.
 • Program umožňuje spájanie, zoskupovanie, presúvane, uzamknutie, zmenu veľkosti a konverziu objektov.
 • Zarovnávacie značky, vodiace čiary, mriežka a prichytávanie si môže používateľ prispôsobiť a múže ich skryť a zobraziť.
 • Program umožnňuje aj sofistikované spracovávanie textu počas písania vrátanie ručného nastavenia rozostupov, optického zarovnávania a rozmiesňovania slov a znakov.
 • Od verzie 1.3.5 sú k dispozícii Renderované rámy, ktoré umožňujú import matematických výrazov z LaTeXu a ostatných značkových jazykov priamo do rámov.

Funkcie pre profesionálny Publishing:

 • Správa CMYK farieb vrátane farebných profilov ICC s náhľadmi obrázkov a začlenením ICC profilov do PDF dokumentov pre verné vytlačenie farieb. Scribus podporuje aj openicc špecifikáciu pre profily.
 • Vytváranie farebných CMYK a RGB PostScript separacií.
 • Sofistikované vytváranie PDF, vrátane interaktívnych PDF formulárov, ktoré podporujú všetky typy PDF polí a akcií JavaScriptu.
 • Schopnosť vytvárať výstup pre profesionálne zariadenia vrátane zariadení Level 3/PDF 1.4 PostScript.
 • Import zapúzdreného PostScriptu s náhľadmi strán a export EPS.
 • Plná podpora výstupov pre Level 2 PostScript, veľmi veľká sada funkcií pre podporu Level 3 a PDF 1.4/1.5 vrátane priehľadnosti, farebných prechodov a 128 bitového šifrovania.
 • Plná kompatibilita s PDF/X-3 ISO štandardom na vytváranie tzv. "press ready" PDF dokumentov.
 • Podpora začlenenia fontu a ďalších nastavení do exportu PostScriptu aj PDF.
 • Scribus dokáže konvertovať všetky podporované typy fontov do PostScriptových kriviek, ktoré sa dajú potom upravovať v programe Scribus.
 • Scribus vie naimportovať veľký rozsah bitmapových formátov vrátane Photoshop formátu PSD a formátu Tiff s vrstvami. Podporované je aj prelínanie vrstiev a orezávajúce sesty, s ktorými sa dá pracovať pomocou obrázkových efektov. Duo, Tri a Quad tóny Photoshopu sú tiež veľmi dobre podporované.
 • Scribus vie tiež naimportovať väčšinu vektorových formátov vrátane formátov AI (Adobe Illustrator), EPS a SVG (Scalable Vector Graphics).

Jednoduchosť používania:

 • Funkciu ťahania myšou je možné použiť na všetkých častopoužívaných položkách vrátane textových blokov, obrázkov, pozadí atď.
 • K dispozícii je dynamicky upravovaná online nápoveda v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.
 • Program obsahuje veľmi jednoducho použiteľné nástroje, palety, funkcie na meranie vzdialeností, otáčanie a úpravu ďalších vlastností objektov.
 • Podporuje písma typu TrueType, Type 1 PostScript a OpenType.
 • Umožňuje predefinovať klávesové skratky.
 • Program je možné prepnúť do ktoréhokoľvek z 27 rozličných jazykov bez potreby reštartovania programu.
 • Program obsahuje funkciu pre sofistikované delenie slov pre viaceré jazyky.
 • Program tiež umožňuje kresliť pomocou rôznych nástrojov vrátane voľného kreslenia, kreslenia čiar, kriviek, elíps, polygónov, vzoriek a pod.
 • Umožňuje pružne prispôsobiť predvolené vlastnosti pre dokumenty a aplikáciu

Formáty súborov:

 • Od verzie 1.2.x Scribus používa formát ktorý je úplne zdokumentovaný a je založený na štandarde XML. Od verzie 1.3.x je format prenositeľný a označený pomocou DTD.
 • Sribus podporuje grafické formáty EPS (Encapsulated PostScript), JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics), TIFF (Tag Image File Format) a XPM (XpixMap). PSD vrátane duo/tri/quad tónov, vrstiev a orezávajúcich ciest.
 • Scribus dokáže importovať a exportovať SVG 1.0 (Scalable Vector Graphics) vrátane textu na krivke, obrázkov a textu. Scribus vie exportovať všetky prvky dokumentu Scribus ako SVG. Obrázky pri exporte do SVG konvertuje do formátu PNG.
 • Scribus dokáže importovať text v rôznych znakových sadách vrátane kódovania Unicode, ale aj súbory balíka OpenOffice.org 1.x a OASIS Open Document Writer a Draw. Pri importe sa zachovajú štýli a formátovanie.

Architektúry:

 • Originalne je Sribus vyvinutý pomocou nástroja Qt 3 pre Linux a "Unix like" operačné systémy. Scribus je však možné spustiť aj v prostrediach Mac OS X, OS/2 a Windows 2000 alebo novšom (Win9x a WinMe nie sú podporované).
 • Podpora roezšírení a API umožňuje importovať a exportovať rozšírenia.
 • Na vytváranie rozšírení sa používa mocný skriptovací jazyk Python, ktorý umožňuje rozširovať funkcionalitu programu Scribus a automatizovať rôzne operácie, ale aj spôšťať rôzne externé programy priamo z prostredia programu Scribus.

Vhodnosť použitia pre:

 • Vytváranie vzhľadov pre noviny, propagačné letáky, plagáty, príručky a technické manuály, a rôzne ďalšie typy dokumentov, ktoré vyžadujú pružné a sofistikované spracovanie grafiky obrázkov a presné  controls and image sizing not available in current word processors.
 • Používateľov, ktrorí potrebujú vytvoriť výstup v profesionálnej kvalite obsahujúci rôzne nastavenia pre grafiku určených pre tlač ale aj pre distribúciu PDF cez sieť Internet a prezentácie.
 • Používateľov ktrorí potrebujú vytvoriť interaktívne PDF formuláre vrátane možnosti odoslania údajov vo forme cgi/php, alebo prezentovania.

Summary:

Scribus is an Open Source, cross-platform page layout (DTP) program. Originally developed on Linux, Scribus also runs natively on Mac OS X, OS/2 and Windows 2000 or later. The goal of the Scribus Team is to enable beginners to create professional-grade page layout and output, without limiting the advanced requirements of professional designers.

Document Features:

 • Scribus imports many common text formats including Open Document Text, HTML and MS Word docs (via antiword).
 • Frames that can be edited more flexibly than in most other DTP programs.
 • Master Pages and Page Palettes allow for easy page management
 • Document-wide layers – editable, and items can be moved between layers.
 • Paragraph and Character Styles with numerous paragraph and text style options
 • Integrated Style Manager for managing Paragraph, Character and Line Styles.
 • Object linking, grouping, moving, locking, resizing and converting to different object types.
 • Margins, guides and snap to grid which can be user defined, as well as hidden or visible.
 • Sophisticated type handling including manual kerning of type, optical margins and word and glyph spacing options.
 • New with the 1.3.5 release are Render Frames, enabling you to import LaTeX formulas and other markup content directly into frames.

Professional Publishing Features:

 • CMYK color including ICC color managed previews of images and embedding ICC profiles in PDF documents for accurate screen to print color. Scribus supports the proposed openicc specification for profiles.
 • Creation of CMYK and RGB color PostScript separations.
 • Sophisticated PDF creation, including interactive PDF forms, support for nearly all PDF field types, and JavaScript actions.
 • The ability to output to professional quality image-setting equipment including advanced Level 3/PDF 1.4 PostScript devices.
 • Encapsulated PostScript import with previews on the page canvas / EPS export.
 • Full support for Level 2 PostScript output, a very large subset of Level 3 and support for PDF 1.4/1.5 features including transparency, gradients and 128 bit security.
 • Full Compliance with PDF/X-3, an ISO standard for creating "press ready" PDFs – a first for any page layout application.
 • Supports font embedding and sub-setting in both PostScript and PDF export.
 • Scribus can convert all supported fonts into PostScript outlines, which can be further edited in Scribus.
 • Scribus imports a wide range of bitmap formats including extensive support for Photoshop PSD and layered Tiffs. Layer blending modes and clipping paths are supported which can be then manipulated with Extended Image Effects. Photoshop Duo, Tri and Quadtones are similarly well supported. Layers . 16-bit TIFF and PSD support is in testing.
 • Scribus imports the most important vector formats including AI (Adobe Illustrator), EPS and SVG (Scalable Vector Graphics). When compiled with Podofo support Scribus can handle the latest versions of Adobe Illustrator files which are PDF based.

Ease of use features:

 • A drag'n'drop scrapbook for frequently used items such as text blocks, logo images, backgrounds etc.
 • Online help browser with extensive and continually updated documentation in English, French and German.
 • Easy-to-use tools and palettes for measurement, rotation and other object properties
 • Full support for TrueType, Type 1 PostScript and OpenType fonts.
 • User-configurable keyboard shortcuts.
 • Ability to run in 27 different languages without recompilation or application re-start.
 • Sophisticated automatic hyphenation engine with several languages available.
 • Easy to use drawing tools for custom shapes, including: freehand lines, lines, curves, ellipses, bezier curves, polygons, patterns etc.
 • Detailed and flexible user preferences for document and application defaults

File Formats:

 • Scribus 1.2.x native file format is fully documented and XML based. The current 1.3.x formats are transitional formats, which will be fully XML conformant and have a full DTD before the next stable release.
 • EPS (Encapsulated PostScript), JPEG (Joint Photographic Experts Group), PNG (Portable Network Graphics), TIFF (Tag Image File Format), and XPM (XpixMap). PSD support includes duo/tri/quadtones, layers and clipping paths. 16-bit TIFF and PSD support is in testing.
 • Scribus can also import and export well-formed SVG 1.0 (Scalable Vector Graphics) including text on a path, images and text. Scribus can export all features of a Scribus document as SVG. Images are converted to PNG when exporting SVG.
 • Scribus can import text with many different encodings including Unicode, as well as OpenOffice.org 1.x and OASIS Open Document Writer and Draw files. Styles and formatting are retained on import.

Architecture:

 • Originally developed with GPL Qt 3 for Linux and "Unix like" operating systems. Scribus runs natively on Mac OS X, OS/2 and Windows 2000 or newer (Win9x and WinMe are not nor will be supported.
 • Plug-in support and API including import and export plug-ins.
 • Powerful Python scripting plug-in for extending Scribus functions and automating tasks, as well as calling external applications within Scribus.

Target Usage:

 • Layouts for newsletters, corporate stationery, posters, training manuals, technical documentation, business cards and other documents which need flexible layout and/or sophisticated image handling, as well as precise typography controls and image sizing not available in current word processors.
 • Users needing the ability to output to professional quality image setting equipment, as well as re-purposing for internal printing, web distributed PDFs or presentations.
 • Users needing to create interactive PDF forms, including cgi/php form submission via PDF, or PDF presentations.