Čítanie s tučniakom využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania

NAGY, Marek, (SK)
Čítanie s tučniakom využitie rečového komunikačného rozhrania pri výučbe čítania detí na I. stupni ZŠ

Príspevok bol prezentovaný na konferencii Otvorený softvér vo vede a vyučovaní, Bratislava, 2008.

Na stiahnutie: [príspevok]


Abstrakt:Nasledujúci príspevok opisuje edukačnú Linux aplikáciu Čítanie s tučniakom. Použitím počítačového rozpoznávača slovenského jazyka, aplikácia overuje či deti dobre prečítali predložený text. Čítanie prebieha odklikávaním slov príbehu a následnou spätnou odozvou počítačovej kontroly. Príbehy je možné obmieňať, vyžadujú však istý krok predprípravy. Samotný počítačový rozpoznávač sa pri čítaní slov rozhoduje medzi jednotlivými slovami zo slovníka tvoreného v minimálnej variante všetkými slovami príbehu.

Kľúčové slová. rozpoznávanie reči, výuka detí, Linux.

 


NAGY, Marek, (SK)
Reading with penguin employing speech communication interface to develop kids reading skills in elementary schools
Abstract. In this article a Linux education application Reading with penguin is presented. It is employing a computer Slovak language speech recognition to check if kids have read presented story correctly. Reading is going on by clicking on words of the story and by subsequent response of computer. Stories can be changed but it requires some preprocessing stage. Used computer recognizer is deciding among words from a recognition dictionary what contains minimally all words from a story.


Key words and phrases. speech recognition, kids education, Linux.