OpenLDAP Server

LDAP je skratka pre Lightweight Directory Access Protocol (protokol odľahčeného prístupu k adresárom), ktorý je zjednodušenou verziou protokolu X.500. Nastavenie adresárov v tejto časti použijeme na autentifikáciu. LDAP sa však dá použiť aj na rôzne ďalšie účely, ako napríklad zdielaný adresár (pre mailových klientov), adresár kontaktov, atď.

Ak by sme chceli zjednodušene povedať, čo je LDAP, povedali by sme, že sú to informácie usporiadané do stromovej štruktúry (označuje sa cn=nazov_stromu). V  OpenLDAP môžeme slobodne určiť rozvetvenie adresárov (tzv. DIT – Directory Information Tree). My začneme vytvorením dvoch organizačných jednotiek (označuje sa ou=nazov_jednotky) na najvyššej úrovni:

 • "Ludia": uzol, do ktorého budeme zadávať používateľov.
 • "Skupiny": uzol, do ktorého budeme zadávať skupiny.

Pred tým, ako začneme, mali by sme zistiť, ako sa volá uzol najvyššej úrovne LDAP adresára. Za normálnych okolností je meno stromu určené tzv. Fully Qualified Domain Name (FQDN) – úplným menom domény (označuje sa dc=nazov_domeny). Ak je vaša doména nieco.sk (ktorú budeme v tomto príklade používať), názov hlavného uzla bude dc=nieco,dc=sk.

Inštalácia

Najskôr nainštalujeme démon OpenLDAP servera slapd a balík ldap-utils, ktorý obsahuje nástroje pre správu LDAP:

sudo apt-get install slapd ldap-utils

V predvolenom stave je slapd nastavený s minimálnymi voľbami potrebnými na beh démona slapd.

Príklad konfigurácie v nasledujúcich častiach sa zhoduje s doménovým názvom servera. Napríklad počítač s FQDN adresou ldap.nieco.sk bude mať príponu dc=nieco,dc=sk.

Naplnenie LDAP

Adresár na pozadí cn=config má len minimálnu konfiguráciu a bude potrebné nastaviť ďalšie voľby, aby bolo možné naplniť adresár v popredí. Adresár v popredí napliníme pomocou schémy "classical", ktorá je kompatibilná s adresármi v aplikáciách a s kontami Unix Posix. Kontá Posix umožňujú autentifikáciu do rôznych aplikácií, vrátane webových aplikácií, emailových aplikácií Mail Transfer Agent (MTA), atď.

[Note]

Ak chcete, aby externé aplikácie používali LDAP pri autentifikácii, je potrebné každú z nich nastaviť osobitne. Viac informácii získate v dokumentácii konkrétnej aplikácie.

Nezabudnite zmeniť dc=nieco,dc=sk v nasledujúcich príkladoch, na zodpovedajúce vašej konfigurácii LDAP.

Najskôr je potrebné načítať niektoré prídavné schémy. Do príkazového riadka zadáme:

sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif
sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif
sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif

Teraz niekde v systéme vytvoríme súbor s názvom pozadie.nieco.sk.ldif a skopírujeme do neho nasledujúci ukážkový obsah LDIF súboru:

# Načítanie dynamických modulov pozadia
dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulepath: /usr/lib/ldap
olcModuleload: back_hdb

# Nastavenia databázy
dn: olcDatabase=hdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcHdbConfig
olcDatabase: {1}hdb
olcSuffix: dc=nieco,dc=sk
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcRootDN: cn=admin,dc=nieco,dc=sk
olcRootPW: tajne
olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0
olcDbConfig: set_lk_max_objects 1500
olcDbConfig: set_lk_max_locks 1500
olcDbConfig: set_lk_max_lockers 1500
olcDbIndex: objectClass eq
olcLastMod: TRUE
olcDbCheckpoint: 512 30
olcAccess: to attrs=userPassword,shadowLastChange by dn=\"cn=admin,dc=nieco,dc=sk\" write by anonymous auth by self write by * none
olcAccess: to dn.base=\"\" by * read
olcAccess: to * by dn=\"cn=admin,dc=nieco,dc=sk\" write by * read
[Note]

Zmeňte olcRootPW: tajne na vami vybrané heslo.

Teraz pridáme LDIF do adresára:
sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f pozadie.nieco.sk.ldif

Teraz môžeme naplniť adresár v popredí. Vytvoríme súbor popredie.nieco.sk.ldif s nasledujúcim obsahom:

# Vytvorenie najvrchnejšieho objektu v doméne
dn: dc=nieco,dc=sk
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectclass: organization
o: Organizácia Nieco
dc: Nieco
description: Ukážka LDAP

# Používateľ Admin.
dn: cn=admin,dc=nieco,dc=sk
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: LDAP administrator
userPassword: tajne

dn: ou=ludia,dc=nieco,dc=sk
objectClass: organizationalUnit
ou: ludia

dn: ou=skupiny,dc=nieco,dc=sk
objectClass: organizationalUnit
ou: skupiny

dn: uid=jozef,ou=ludia,dc=nieco,dc=sk
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: jozef
sn: Mrkva
givenName: Jozef
cn: Jozef Mrkva
displayName: Jozef Mrkva
uidNumber: 1000
gidNumber: 10000
userPassword: heslo
gecos: Jozef Mrkva
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/jozef
shadowExpire: -1
shadowFlag: 0
shadowWarning: 7
shadowMin: 8
shadowMax: 999999
shadowLastChange: 10877
mail: jozef.mrkva@nieco.sk
postalCode: 81100
l: Bratislava
o: Nieco
mobile: +421 (0)9xx xx xx xx
homePhone: +421 (0)2 xx xx xx xx
title: Systemový administrátor
postalAddress:
initials: JM

dn: cn=priklad,ou=skupiny,dc=nieco,dc=sk
objectClass: posixGroup
cn: priklad
gidNumber: 10000

V tomto príklade je nastavená štruktúra adresára, používateľ a skupina. V iných príkladoch konfigurácie môžeme naraziť na nastavenie objectClass: top, ktoré býva pridané ku každému záznamu. Toto nastavenie však nemusíme pridávať explicitne, pretože je predvolené.

Pridáme záznamy do LDAP adresára :

sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=nieco,dc=sk -W -f popredie.nieco.sk.ldif

Pomocou nástroja ldapsearch môžeme overiť, či bol obsah správne pridaný. Spustíme vyhľadávanie v LDAP adresári:

ldapsearch -xLLL -b "dc=nieco,dc=sk" uid=jozef sn givenName cn
dn: uid=jozef,ou=ludia,dc=nieco,dc=sk
cn: Jozef Mrkva
sn: Mrkva
givenName: Jozef

Rýchle vysvetlenie:

 • -x: nepoužije SASL metódu autentifikácie, ktorá je predvolená.
 • -LLL: zabráni vypísaniu informácií o LDIF schéme.

Ďalšie nastavenia

Strom cn=config sa dá upravovať pomocou nástrojov z balíka ldap-utils. Napríklad takto:

 • Ak chceme strom zobraziť, použijeme príkaz ldapsearch a zadáme heslo správcu, ktoré sme zadali pri inštalácii:
  sudo ldapsearch -LLL -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -b cn=config dn

  SASL/EXTERNAL authentication started
  SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
  SASL SSF: 0
  dn: cn=config

  dn: cn=module{0},cn=config

  dn: cn=schema,cn=config

  dn: cn={0}core,cn=schema,cn=config

  dn: cn={1}cosine,cn=schema,cn=config

  dn: cn={2}nis,cn=schema,cn=config

  dn: cn={3}inetorgperson,cn=schema,cn=config

  dn: olcDatabase={-1}frontend,cn=config

  dn: olcDatabase={0}config,cn=config

  dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
  Výpis, ktorý sa nám zobrazil, predstavuje aktuálnu konfiguráciu databázy na pozadí cn=config. Výpis sa môže líšiť.
 • Aby sme ukázali, ako sa strom cn=config upravuje, pridáme pomocou ldapmodify ďalší atribút do zoznamu indexov: 
  sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:///

  SASL/EXTERNAL authentication started
  SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
  SASL SSF: 0
  dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
  add: olcDbIndex
  olcDbIndex: entryUUID eq

  modifying entry "olcDatabase={1}hdb,cn=config"
  Po ukončení pridávania nástroj ukončíme stlačením Ctrl+D. 
 • ldapmodify môže zmeny prečítať aj zo súboru. Nasledujúci text skopírujeme do súboru s názvom uid_index.ldif:
  dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
  add: olcDbIndex
  olcDbIndex: uid eq,pres,sub
  Potom spustíme ldapmodify:
  sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f uid_index.ldif
  SASL/EXTERNAL authentication started
  SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
  SASL SSF: 0
  modifying entry "olcDatabase={1}hdb,cn=config"
  Tento spôsob s nastavením v súbore sa používa najmä pri rozsiahlych zmenách.
 • Ak chceme pridať do slapd ďalšiu schému (definíciu atribútov pre organizačnú jednotku), je potrebné ju prekonvertovať do LDIF formátu. Priečinok /etc/ldap/schema obsahuje niektoré schémami v súboroch, ktoré sú už skonvertované do LDIF formátu podobne ako sme to demonštrovali v predchádzajúcej časti. Našťastie sa program slapd dá použiť na zautomatizovanie konverzie. V nasledujúcom príklade pridáme schému dyngoup.schema:
  1. Najskôr vytvoríme konverzný súbor schema_convert.conf a uložíme do neho nasledujúce riadky:
   include /etc/ldap/schema/core.schema
   include /etc/ldap/schema/collective.schema
   include /etc/ldap/schema/corba.schema
   include /etc/ldap/schema/cosine.schema
   include /etc/ldap/schema/duaconf.schema
   include /etc/ldap/schema/dyngroup.schema
   include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
   include /etc/ldap/schema/java.schema
   include /etc/ldap/schema/misc.schema
   include /etc/ldap/schema/nis.schema
   include /etc/ldap/schema/openldap.schema
   include /etc/ldap/schema/ppolicy.schema
  2. V ďalšom kroku vytvoríme dočasný priečinok pre ukladanie výstupov:
   mkdir /tmp/ldif_output
  3. Teraz pomocou slapcat skonvertujeme súbor schémy do LDIF formátu:
   slapcat -f schema_convert.conf -F /tmp/ldif_output -n0 -s "cn={5}dyngroup,cn=schema,cn=config" > /tmp/cn=dyngroup.ldif

   Ak by sme použili iný názov konfiguračného súboru a priečinka, bolo by potrebné prispôsobiť aj príkaz. Priečinok ldif_output nemusíme mazať, môžeme ho využiť neskôr, keď budeme pridávať ďalšie schémy.
  4. Otvoríme súbor /tmp/cn\=dyngroup.ldif, zmeníme nasledujúce atribúty:
   dn: cn=dyngroup,cn=schema,cn=config
   ...
   cn: dyngroup
   a odstránime nasledujúce riadky z konca súboru:
   structuralObjectClass: olcSchemaConfig
   entryUUID: 10dae0ea-0760-102d-80d3-f9366b7f7757
   creatorsName: cn=config
   createTimestamp: 20080826021140Z
   entryCSN: 20080826021140.791425Z#000000#000#000000
   modifiersName: cn=config
   modifyTimestamp: 20080826021140Z
   [Note]

   Hodnoty atribútov môžu byť iné, preto si pri mazaní dajte pozor, aby ste zmazali všetky uvedené atribúty.

  5. Nakoniec pomocou nástroja ldapadd pridáme novú schému do adresára:
   sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /tmp/cn\=dyngroup.ldif

Teraz by sme v strome cn=config mali mať záznam dn: cn={4}misc,cn=schema,cn=config.

Replikácia LDAP

LDAP sa veľmi rýchlo stane kľúčovou službou v našej sieti. Viaceré systémy budú závislé od LDAP autentifikácie, autorizácie, konfigurácie, atď. Z tohto dôvodu je dobré systém nastaviť tak, aby bol redundantný.

Replikácia sa vykonáva pomocou Syncrepl. Syncrepl umožňuje synchronizáciu adresára buď pomocou modelu výrobca - spotrebiteľ. Výrobca poskytuje zmeny v adresári spotrebiteľovi

Konfigurácia výrobcu

My použijeme tzv. Single-Master konfiguráciu. V našom príklade bude jeden OpenLDAP server výrobca a druhý spotrebiteľ

 1. Najskôr nastavíme server výrobcu. Skopírujeme nasledujúce riadky do súboru s názvom provider_sync.ldif:
  # Pridá indexy do databázy popredia.
  dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
  changetype: modify
  add: olcDbIndex
  olcDbIndex: entryCSN eq
  -
  add: olcDbIndex
  olcDbIndex: entryUUID eq

  #Načíta moduly syncprov a accesslog.
  dn: cn=module{0},cn=config
  changetype: modify
  add: olcModuleLoad
  olcModuleLoad: syncprov
  -
  add: olcModuleLoad
  olcModuleLoad: accesslog

  # Definície databázy accesslog
  dn: olcDatabase={2}hdb,cn=config
  objectClass: olcDatabaseConfig
  objectClass: olcHdbConfig
  olcDatabase: {2}hdb
  olcDbDirectory: /var/lib/ldap/accesslog
  olcSuffix: cn=accesslog
  olcRootDN: cn=admin,dc=nieco,dc=sk
  olcDbIndex: default eq
  olcDbIndex: entryCSN,objectClass,reqEnd,reqResult,reqStart

  # Accesslog db syncprov.
  dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={2}hdb,cn=config
  changetype: add
  objectClass: olcOverlayConfig
  objectClass: olcSyncProvConfig
  olcOverlay: syncprov
  olcSpNoPresent: TRUE
  olcSpReloadHint: TRUE

  # syncrepl Výrobcu pre primárnu db
  dn: olcOverlay=syncprov,olcDatabase={1}hdb,cn=config
  changetype: add
  objectClass: olcOverlayConfig
  objectClass: olcSyncProvConfig
  olcOverlay: syncprov
  olcSpNoPresent: TRUE

  # Prekryje definície accesslog pre primárnu db
  dn: olcOverlay=accesslog,olcDatabase={1}hdb,cn=config
  objectClass: olcOverlayConfig
  objectClass: olcAccessLogConfig
  olcOverlay: accesslog
  olcAccessLogDB: cn=accesslog
  olcAccessLogOps: writes
  olcAccessLogSuccess: TRUE
  # Prehľadá accesslog DB každý deň a odstráni záznamy staršie ako 7 dní
  olcAccessLogPurge: 07+00:00 01+00:00
 2. Teraz je potrebné upraviť profil AppArmor pre slapd a zadať do neho umiestnenie databázy accesslog. Otvoríme súbor /etc/apparmor.d/usr.sbin.slapd a pridáme:

   /var/lib/ldap/accesslog/ r,
  /var/lib/ldap/accesslog/** rwk,

  Potom vytvoríme priečinok, znova načítame profil apparmor a skopírujeme súbor DB_CONFIG:

  sudo -u openldap mkdir /var/lib/ldap/accesslog
  sudo -u openldap cp /var/lib/ldap/DB_CONFIG /var/lib/ldap/accesslog/
  sudo /etc/init.d/apparmor reload
  [Note]

  Pomocou voľby -u openldap za príkazom sudo odstránime potrebu nastavovania práv pre novovytvorený priečinok.

 3. Otvoríme súbor a zmeníme nastavenie olcRootDN tak, aby sa zhodoval s naším adresárom:
  olcRootDN: cn=admin,dc=nieco,dc=sk
 4. Potom LDIF súbor pridáme pomocou nástroja ldapadd utility:

  sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f provider_sync.ldif
 5. Reštartujeme slapd:

  sudo /etc/init.d/slapd restart
Server v úlohe výrobcu je teraz nakonfigurovaný a teraz je čas nakonfigurovať server v úlohe spotrebiteľa.

Konfigurácia spotrebiteľa

 1. Na serveri v úlohe spotrebiteľa nastavíme to isté ako na serveri v úlohe výrobcu s výnimkou konfiguračných krokov pre Syncrepl.

  Pridáme dodatočné súbory schém:

  sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif
  sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif
  sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif

  Tiež vytvoríme alebo z výrobcu skopírujeme súbor pozadie.nieco.sk.ldif

  # Načítanie dynamických modulov pozadia
  dn: cn=module,cn=config
  objectClass: olcModuleList
  cn: module
  olcModulepath: /usr/lib/ldap
  olcModuleload: back_hdb

  # Nastavenia databázy
  dn: olcDatabase=hdb,cn=config
  objectClass: olcDatabaseConfig
  objectClass: olcHdbConfig
  olcDatabase: {1}hdb
  olcSuffix: dc=nieco,dc=sk
  olcDbDirectory: /var/lib/ldap
  olcRootDN: cn=admin,dc=nieco,dc=sk
  olcRootPW: tajne
  olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0
  olcDbConfig: set_lk_max_objects 1500
  olcDbConfig: set_lk_max_locks 1500
  olcDbConfig: set_lk_max_lockers 1500
  olcDbIndex: objectClass eq
  olcLastMod: TRUE
  olcDbCheckpoint: 512 30
  olcAccess: to attrs=userPassword,shadowLastChange by dn=\"cn=admin,dc=nieco,dc=sk\" write by anonymous auth by self write by * none
  olcAccess: to dn.base=\"\" by * read
  olcAccess: to * by dn=\"cn=admin,dc=nieco,dc=sk\" write by * read

  a pridáme LDIF zadaním príkazu:

  sudo ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f backend.nieco.sk.ldif
 2. To isté urobíme so súborom popredie.nieco.sk.ldif zobrazeným vyššie a tiež ho pridáme:

  sudo ldapadd -x -D cn=admin,dc=nieco,dc=sk -W -f frontend.nieco.sk.ldif

  Oba servery by teraz mali mať rovnakú konfiguráciu až na voľby Syncrepl.

 3. Teraz vytvoríme súbor s názvom consumer_sync.ldif obsahujúci:

  #Načítanie modulu syncprov.
  dn: cn=module{0},cn=config
  changetype: modify
  add: olcModuleLoad
  olcModuleLoad: syncprov

  # Ukazovatele špecifické pre syncrepl
  dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
  changetype: modify
  add: olcDbIndex
  olcDbIndex: entryUUID eq
  -
  add: olcSyncRepl
  olcSyncRepl: rid=0 provider=ldap://ldap01.example.com bindmethod=simple binddn="cn=admin,dc=nieco,dc=sk"
  credentials=tajne searchbase="dc=nieco,dc=sk" logbase="cn=accesslog"
  logfilter="(&(objectClass=auditWriteObject)(reqResult=0))" schemachecking=on
  type=refreshAndPersist retry="60 +" syncdata=accesslog
  -
  add: olcUpdateRef
  olcUpdateRef: ldap://ldap01.nieco.sk

  Bude pravdepodobne potrebné zmeniť tieto atribúty:

  • ldap01.nieco.sk na adresu nášho servera.

  • binddn

  • credentials

  • searchbase

  • olcUpdateRef:

 4. Pridáme LDIF súbor do konfiguračného stromu:

  sudo ldapadd -c -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f consumer_sync.ldif

Databáza popredia by teraz mala byť synchronizovaná medzi oboma servermi. Podľa predchádzajúcich krokov môžeme v prípade potreby pridať aj ďalšie servery.

[Note]

Démon slapd bude v predvolenom stave odosielať záznamy do súboru /var/log/syslog. Takže ak niečo neprebehne tak, ako má, nájdeme v ňom zapísané zaznamy o chybách a ďalšie informácie potrebné pre vyriešenie problému. Je potrebné sa tiež uistiť, či sú všetky servery známe pod úplnou doménovou adresou - Fully Qualified Domain Name (FQDN). V súbore /etc/hosts by malo byť zapísané niečo podbné tomuto:

127.0.0.1	ldap01.nieco.sk ldap01

.

Nastavenie prístupových práv

Autentifikácia vyžaduje prístup k poľu s heslom, ktoré by nemalo byť prístupné bežným spôsobom. Aby si používatelia po prihlásení mohli zmeniť svoje heslo pomocou passwd alebo iných nástrojov, potrebujú prístup k shadowLastChange.

Ak chceme zobraziť tzv. Access Control List (ACL) - zoznam prístupových práv, použijeme nástroj ldapsearch:

ldapsearch -xLLL -b cn=config -D cn=admin,cn=config -W olcDatabase=hdb olcAccess

Enter LDAP Password: 
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
olcAccess: {0}to attrs=userPassword,shadowLastChange by dn="cn=admin,dc=nieco
,dc=sk" write by anonymous auth by self write by * none
olcAccess: {1}to dn.base="" by * read
olcAccess: {2}to * by dn="cn=admin,dc=nieco,dc=sk" write by * read

TLS a SSL

Ak sa prihlasujeme k OpenLDAP serveru, je vhodné to robiť pomocou šifrovaného pripojenia. Toto je možné zabezpečiť pomocou použitia Transport Layer Security (TLS) a/alebo Secure Sockets Layer (SSL).

Prvý krok, ktorý je potrebné vykonať, je získanie alebo vytvorenie certifikátu. Pretože démon slapd je kompilovaný pomocou knižnice gnutls, na vytvorenie certifikátu je potrebné použiť nástroj certtool.

 1. Najskôr nainštalujeme balík gnutls-bin zadaním nasledujúceho príkazu:

  sudo apt-get install gnutls-bin
 2. Potom vytvoríme súkromný kľúč pre Certifikačnú autoritu (CA):

  sudo sh -c "certtool --generate-privkey > /etc/ssl/private/cakey.pem"
 3. Vytvoríme súbor /etc/ssl/ca.info s podrobnosťami pre sebou podpísaný certifikát CA obsahujúci:

  cn = Spoločnosť Niečo
  ca
  cert_signing_key
 4. Teraz vytvoríme sebou podpísaný certifíkát CA:

  sudo certtool --generate-self-signed --load-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \ 
  --template /etc/ssl/ca.info --outfile /etc/ssl/certs/cacert.pem

 5. Vytvoríme súkromný kľúč pre server:

  sudo sh -c "certtool --generate-privkey > /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem"
  [Note]

  V názve súboru nahraďte ldap01 vami používaným názvom hostiteľskej stanice. Správne pomenovanie certifikátu a kľúča pre stanicu a službu, ktorú používame, je dôležité kvôli poriadku.

 6. Keď chceme podpísať serverový certifikát pomocou CA, vytvoríme súbor /etc/ssl/ldap01.info obsahujúci:

  organization = Spoločnosť Niečo
  cn = ldap01.nieco.sk
  tls_www_server
  encryption_key
  signing_key
 7. Vytvoríme serverový certifikát:

  sudo certtool --generate-certificate --load-privkey /etc/ssl/private/x01-test_slapd_key.pem \
  --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem --load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
  --template /etc/ssl/x01-test.info --outfile /etc/ssl/certs/x01-test_slapd_cert.pem

Keď máme nainštalovaný certifikát, kľúč a certifikát CA, pomocou nástroja ldapmodify pridáme nové voľby konfigurácie:

sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:///
Enter LDAP Password:
dn: cn=config
add: olcTLSCACertificateFile
olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/cacert.pem
-
add: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap01_slapd_cert.pem
-
add: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem


modifying entry "cn=config"

[Note]

Zmeňte názvy ldap01_slapd_cert.pem, ldap01_slapd_key.pem a cacert.pem ak ste použili iné.

Teraz otvoríme súbor /etc/default/slapd a odpoznámkujeme voľbu SLAPD_SERVICES:

SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:/// ldaps:///"

 

Teraz povolíme používateľovi menom openldap prístup k certifikátu:

sudo adduser openldap ssl-cert
sudo chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
sudo chmod g+r /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
[Note]

Ak /etc/ssl/private a /etc/ssl/private/server.key majú rozdielne nastavené práva, prispôsobte podľa toho príkazy.

Nakoniec reštartujeme slapd:

sudo /etc/init.d/slapd restart
Odteraz démon slapd bude akceptovať aj šifrované LDAPS pripojenia a bude môcť použiť STARTTLS počas autentifikácie.
[Note]

Ak nastane problém a server sa nedá naštartovať, skontrolujeme /var/log/syslog. Ak zbadáme chybu podobnú: TLS init def ctx failed: -1, je pravdepodobné, že sme urobili chybu v konfigurácii. Skontrolujeme, či je certifikát podpísaný autoritou aká je nastavená v konfiguračných súboroch, a či má skupina ssl-cert právo na čítanie súkromného kľúča.

 

TLS Replikácia

Ak sme medzi servermi nastavili Syncrepl, je rozumné zašifrovať replikačnú komunikáciu pomocou Transport Layer Security (TLS). Viac informácii o replíkácii nájdeme v časti “Replikácia LDAP”.

Za predpokladu, že sme sa pomocou predchádzajúcich inštrukcií dostali až sem, vytvorili sme certifikát CA  a certifikát pre server v úlohe výrobcu. Pomocou nasledujúcich krokov teraz vytvoríme certifikát a kľuč pre server v úlohe spotrebiteľa.

 1. Vytvoríme nový kľúč pre server v úlohe spotrebiteľa:

  mkdir ldap02-ssl
  cd ldap02-ssl
  certtool --generate-privkey > ldap02_slapd_key.pem
  [Note]

  Vytvorenie nového priečinka nie je nevyhnutne potrebné, ale pomôže nám to udržať poriadok a budú sa nám ľahšie kopírovať súbory na server v úlohe spotrebiteľa.

 2. Teraz vytvoríme súbor ldap02.info s informáciami pre server v úlohe spotrebiteľa, pričom zmeníme parametre aby súhlasili s našou lokalitou a serverom:

  country = SK
  state = Slovakia
  locality = Bratislava
  organization = Spoločnosť Niečo
  cn = ldap02.filialka.sk
  tls_www_client
  encryption_key
  signing_key
 3. Vytvoríme certifikát:

  sudo certtool --generate-certificate --load-privkey ldap02_slapd_key.pem \
  --load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem --load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
  --template ldap02.info --outfile ldap02_slapd_cert.pem

 4. Skopírujeme cacert.pem do priečinka:

  cp /etc/ssl/certs/cacert.pem .
 5. Poslednú vec, ktorú musíme urobiť, je skopírovať priečinok ldap02-ssl dna server v úlohe spotrebiteľa, potom skopírovať súbory ldap02_slapd_cert.pem a cacert.pem do priečinka /etc/ssl/certs a súbor ldap02_slapd_key.pem do priečinka /etc/ssl/private.

 6. Keď sú súbory na správnom mieste, uprevíme vetvu cn=config zadaním:

  sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:///
  Enter LDAP Password:
  dn: cn=config
  add: olcTLSCACertificateFile
  olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/cacert.pem
  -
  add: olcTLSCertificateFile
  olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap02_slapd_cert.pem
  -
  add: olcTLSCertificateKeyFile
  olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap02_slapd_key.pem


  modifying entry "cn=config"

 7. Tak, ako pri výrobcovi, teraz môžeme otvoriť súbor /etc/default/slapd a pridať parameter ldaps:/// do voľby SLAPD_SERVICES.

Teraz, keď je TLS nastavené na každom serveri, ešte raz upravíme vetvu cn=config na spotrebiteľovi zadaním:

sudo ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:///
SASL/EXTERNAL authentication started
SASL username: gidNumber=0+uidNumber=0,cn=peercred,cn=external,cn=auth
SASL SSF: 0
 

dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
replace: olcSyncrepl
olcSyncrepl: {0}rid=0 provider=ldap://ldap01.example.com bindmethod=simple binddn="cn=ad
min,dc=example,dc=com" credentials=secret searchbase="dc=example,dc=com" logbas
e="cn=accesslog" logfilter="(&(objectClass=auditWriteObject)(reqResult=0))" s
chemachecking=on type=refreshAndPersist retry="60 +" syncdata=accesslog starttls=yes
 

modifying entry "olcDatabase={1}hdb,cn=config"

 

Ak adresa stanice LDAP servera nesúhlasí s FQDN v certifikáte, mali by sme otvoriť súbor /etc/ldap/ldap.conf a pridať nasledujúce TLS nastavenia:

TLS_CERT /etc/ssl/certs/ldap02_slapd_cert.pem
TLS_KEY /etc/ssl/private/ldap02_slapd_key.pem
TLS_CACERT /etc/ssl/certs/cacert.pem

Nakoniec reštartujeme slapd na každom serveri:

sudo /etc/init.d/slapd restart

LDAP autentifikácia

Keď máme funkčný LDAP server, balíky auth-client-config a libnss-ldap nám pomôžu prekonať ťažkosti pri nastavovaní Ubuntu klientov tak, aby sa prihlasovali pomocou LDAP. Ak chceme balíky nainštalovať, zadáme:

sudo apt-get install libnss-ldap

Počas inštalácie bude potrebné zadať parametre pripojenia k LDAP serveru.

Ak sa pomýlime pri zadávaní informácií, môžeme dialóg vyvolať znova pomocou príkazu:

sudo dpkg-reconfigure ldap-auth-config

Hodnoty, ktoré zadáme do dialógu, môžeme vidieť v súbore /etc/ldap.conf. Ak náš server vyžaduje nastavenie, ktoré sa nenachádza v dialógu, môžeme ho v tomto súbore doplniť.

Teraz, keď je libnss-ldap nakonfigurované, zapneme pomocou auth-client-config LDAP profil:

sudo auth-client-config -t nss -p lac_ldap
 • -t: zmení iba /etc/nsswitch.conf.
 • -p: meno profilu, ktoré sa má zapnúť alebo vypnúť.
 • lac_ldap: profil auth-client-config, ktorý je časťou balíka ldap-auth-config.

Použitím nástroja pam-auth-update nastavíme systém tak, aby používal na autentifikáciu LDAP:

sudo pam-auth-update

Z ponuky pam-auth-update vyberieme LDAP a ktorékoľvek ďalšie autentifikačné mechanizmy, ktoré ešte potrebujeme.

Teraz by sme mali byť schopný prihlásiť používateľa, ktorý je uložený v LDAP adresáre.

[Note]

Ak sa chystáte použiť LDAP na uloženie používateľov systému Samba, bude potrebné nastaviť server tak, aby na autentifikáciu využíval LDAP. Viac informácii sa dozviete v časti “Samba a LDAP”.

Správa používateľov a skupín

Balík ldap-utils obsahuje viacero nástrojov na správu adresára, ale pri potrebe nastavenia dlhších reťazcov môže byť ich použitie ťažkopádne. Balík ldapscripts obsahuje konfiguračné skripty na správu LDAP používateľov a skupín.

Ak tento balíček chceme nainštalovať, zadáme:

sudo apt-get install ldapscripts

Potom otvoríme konfiguračný súbor /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf a odkomentujeme a zmeníme nasledujúce riadky tak, aby zodpovedali nášmu prostrediu:

SERVER=localhost
BINDDN='cn=admin,dc=nieco,dc=sk'
BINDPWDFILE="/etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
SUFFIX='dc=nieco,dc=sk'
GSUFFIX='ou=Skupiny'
USUFFIX='ou=Ludia'
MSUFFIX='ou=Pocitace'
GIDSTART=10000
UIDSTART=10000
MIDSTART=10000

Teraz vytvoríme súbor ldapscripts.passwd, aby sme umožnili autentifikovaný prístup k adresáru:

sudo sh -c "echo -n 'tajne' > /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd"
sudo chmod 400 /etc/ldapscripts/ldapscripts.passwd
[Note]

Slovo “tajne” nahraďte aktuálnym heslom LDAP administrátora.

Odteraz sú skripty ldapscripts pripravené pomôcť nám pri správe adresára. Nasledujúce príklady hovoria o tom, ako sa skripty používajú:

 • Vytvorenie nového používateľa:
  sudo ldapadduser juro pokus
  Tento príkaz vytvorí používateľa s uid juro a nastaví jeho hlavnú skupinu (gid) na pokus
 • Zmena hesla:
  sudo ldapsetpasswd juro
  Changing password for user uid=juro,ou=Ludia,dc=nieco,dc=sk
  New Password:
  New Password (verify):
 • Odstránenie používateľa:
  sudo ldapdeleteuser juro
 • Pridanie skupiny:
  sudo ldapaddgroup qa
 • Odstránenie skupiny:
  sudo ldapdeletegroup qa
 • Pridanie používateľa do skupiny:
  sudo ldapaddusertogroup juro qa
  Teraz sa môžeme presvedčiť, že atribút memberUid skupiny qa bude obsahovať hodnotu juro.
 • Odstránenie používateľa zo skupiny:
  sudo ldapdeleteuserfromgroup juro qa
  Z atribútu memberUid skupiny qa by mal byť juro teraz odstránený.
 • Skript ldapmodifyuser umožňuje pridať, odstrániť alebo nahradiť atribúty používateľa. Skript používa rovnakú syntax ako nástroj ldapmodify. Napríklad:
  sudo ldapmodifyuser juro

  # About to modify the following entry :
  dn: uid=juro,ou=Ludia,dc=nieco,dc=sk
  objectClass: account
  objectClass: posixAccount
  cn: juro
  uid: juro
  uidNumber: 1001
  gidNumber: 1001
  homeDirectory: /home/juro
  loginShell: /bin/bash
  gecos: juro
  description: User account
  userPassword:: e1NTSEF9eXFsTFcyWlhwWkF1eGUybVdFWHZKRzJVMjFTSG9vcHk=

  # Enter your modifications here, end with CTRL-D.
  dn: uid=juro,ou=Ludia,dc=nieco,dc=sk

  replace: gecos
  gecos: Juraj Jánošík

  Atribút gecos by mal mať teraz hodnotu “Juraj Jánošík”.
 • Ďalšou obrovskou výhodou balíka ldapscripts je využívanie systémových šablón. Šablóny umožňujú prispôsobiť atribúty používateľa, skupiny a počítača. Ak chceme napríklad použiť šablónu user, otvoríme súbor /etc/ldapscripts/ldapscripts.conf a pridáme riadok:
  UTEMPLATE="/etc/ldapscripts/ldapadduser.template"
  Vzorové šablóny sa nachádzajú v priečinku /etc/ldapscripts. Skopírujeme súbor  ldapadduser.template.sample do /etc/ldapscripts/ldapadduser.template:
  sudo cp /etc/ldapscripts/ldapadduser.template.sample /etc/ldapscripts/ldapadduser.template
  Otvoríme novú šablónu a upravíme príslušné atribúty. Nasledujúca šablóna slúži na vytváranie nových používateľov s prednastaveným atribútom objectClass na hodnotu inetOrgPerson:
  dn: uid=<user>,<usuffix>,<suffix>
  objectClass: inetOrgPerson
  objectClass: posixAccount
  cn: <user>
  sn: <ask>
  uid: <user>
  uidNumber: <uid>
  gidNumber: <gid>
  homeDirectory: <home>
  loginShell: <shell>
  gecos: <user>
  description: User account
  title: Employee
  Všimnime si použitie <otázky> pre cn hodnoty. Použitím <otázky> prinútime nástroj ldapadduser aby sa opýtal na hodnotu atribútu pri vytváraní používateľa.

Existuje viac užitočných skriptov. Ak chceme zobraziť ich zoznam, zadáme príkaz: dpkg -L ldapscripts | grep bin

Zdroje

\n
dn: cn=dyngroup,cn=schema,cn=config\n
...\n
cn: dyngroup\n