SchoolTool - Slovník pojmov

člen vedenia (administrator) - Člen vedenia je osoba zodpovedná za chod samotnej školy. Patrí sem napríklad riaditeľ a zástupci školy.

výchovný poradca (advisor)/zverenec (advisee) - Na niektorých školách je “výchovný poradca” zvyčajne učiteľ, ktorý radí študentom ohľadne výberu ďalšej školy alebo povolania. Žiakov, ktorí patria danému výchovnému poradcovi (ak ich je na škole viac) v programe voláme “zverenci”.

trieda (class) - V programe sa snažíme pojmu “trieda” vyhnúť, pretože má príliš mnoho významov. V informatike má tiež tento pojem odlišný význam. Pojem “trieda” sme v programe SchoolTool nazvali “skupina”.

kontakt (contact) - Študent môže mať priradený jeden alebo viac “contaktov”. Ide o ľudí, ktorých je škola v prípade potreby môže informovať o  stave alebo prospechu študenta. Dospelí študenti môžu byť definovaný ako kontakt sami za seba. Kontaktné informácie obsahujú adresu trvalého bydliska, telefónne číslo, emailovú adresu, a pod. Napríklad rodičia, opatrovatelia, kurátori môžu byť informovaní o prospechu  for report cards, správaní alebo absenciách atď. cez email.

predmet (course) - Predmet v programe SchoolTool predstavuje celok učiva, ktorý sa vyučuje na vyučovacích hodinách. Napríklad Algebra I, Dejepis pre 5. ročník, Literatúra pre tretí ročník a Biológia I sú všetko predmety. Táto definícia sa líši od mnohých systémov na podporu vzdelávania, akým je napríklad Moodle, ktorý používa Kurzy.

osobné údaje (demographics) - V programe SchoolTool používame slovo “demografia” vy súvislosti s množinou informácií, ktoré môžme naplniť pre každú osobu v systéme. Polia týkajúce sa demografie sa dajú upravovať na úrovni školy. Všimnite si že nie všetky údaje, ktoré označujeme slovom “demografické”, spĺňajú slovníkovú definíciu slova “demografia”.

kategória (groups) - Kategórie sú množiny ľudí. Môžeme ich použiť na organizáciu, uľahčenie triedenia a vyhľadávania a na podávanie výkazov. Majú tiež svoje kalendáre.

period - A period represents a specific configuration of sections and locations in the school. That is, for any given period, you should be able to identify what sections should be meeting in what locations. Periods occur during one or more slots in the school timetable.

In simple cases, a period simply corresponds to a time; at 9:00, it describes which sections are meeting where. In more complex cases, periods will occur at different times and are often identified by letters (A period, B period, etc).

správca (manager) - Osoba, ktorá spravuje program SchoolTool. Správca je zodpovedný za chod a nastavovanie programu SchoolTool.

zdroje (resources) - Toto sú miesta (napr. učebne) a bjekty (napr. vyučovacie pomôcky) v škole. Kalendár programu SchoolTool má funkciu na rezerváciu a sledovanie zdrojov.

rozdeľovanie (schedule) - Toto slovo v rozhraní SchoolTool predstavuje proces priraďovania študentov do ich skupín.

vedenie školy (school administrator) - Iné pomenovanie pre “člena vedenia”.

školský rozvh (school timetable) - Toto predstavuje “harmonogram zvonenia”. Definuje odkedy dokedy trvajú jednotlivé “kolónky” v rozvrhu počas týždenného (alebo iného) cyklu. Je to čas kedy sa tretávajú skupiny na vyučovacích hodinách.

školský rok (school year) - Školský rok predstavuje každoročne opakujúce sa obdobie školy. Napríklad na konci roka väčšina študentov postúpi do vyššieho ročníka. Väčšina učiteľov sa začne pripravovať na začiatok nového roka. Terms must be contained within years. Školský rok nie je totožný s kalendárnym rokom. Program je vhodné nastaviť tak aby nový školský rok začínal ihneď po skončení predchádzajúceho roku. Kažý deň musí byť súčasťou jedného alebo druhého roka. Školské roky sa nesmú prekrývať.

stupnica hodnotenia (score system) - Rozsah, ktorý sa používa pri hodnotení. Môže isť o rôzne číselné alebo slovné stupnice.

skupina (section) - skupina pozostáva z jedného alebo viacerých žiakov, ktorí sa stretávajú počas obdobia. So skupinami sa viaže veľa voliťeľných atribútov a vzťahov. Môžu mať svojich triednych učiteľov, ktorí môžu zároveň učiť predmety.

The standard example of a section would be something like “Mr. Hoffman’s 9:00 Algebra II class, spring semester, 1995.” Less traditional structures like eLearning and internships are still expressed as sections.

Sections that span multiple terms are modeled as separate, but linked sections, with each linked section associated with a single term.

správca stránky (site-manager) - Dlhšie pomenovanie “správcu”.

kolónka (slot) - Definuje dlžku hodiny v školskom rozvrhu. Opakujúce sa časové úseky a dni. Pondelok 8:00 - 9:45  je príklad kolónky. Alebo 8:30 - 9:30 počas dní označených “B”. Každá kolónka definuje trvanie jednej vyučovacej hodiny.

In a simple schedule, a given period will always occur in the same slots, and the entire concept will seem needlessly complex to you. In more complicated schedules, periods fall in different slots according to a defined pattern.

obdobie (term) - Časová jednotka definujúca začiatok a koniec obdobia v kalendári. Napríklad polrok alebo štvrťrok. Študenti v každej triede sú na konci každého obdobia zvyčajne hodnotení a učitelia mávajú klasifikačnú poradu.

SchoolTool nerozlišuje hierarchiu období. Ak sa niektoré skupiny stretávajú na vyučovaní počas celého roka, niektoré sa po polroku zmenia a niektoré sa menia už po štvrťroku, najvhodnejšie “obdobie” pre takúto škou bude štvrťrok – najkratšia jednotka definujúca životnosť skupiny. V tomto prípade sa obdobia budú nastavovať ako štyri samostatné ale prepojené obdobia.

Obdobia sa nesmú prekrývať a musia pokryť celý školský rok.

časové obdobie (time period) - To isté ako “obdobie”. Nepoužívame.

rozvrh hodín (timetable) - osobný alebo skupinový rozvrh hodín je automaticky vygenerovaná sada vyučovacích hodín pre osobu alebo triedu, ktorý je vygenerovaný pomocou harmonogramu zvonenia.

harmonogram zvonenia (timetable schema) - Synonymum pre “školský rozvrh”.