Žiacka knižka 1.2

Žiacka knižka 1.2 ako jedna zo súčastí školskej internetovej stránky

Jednou z možných a čoraz častejšie sa vyskytujúcich súčastí školskejinternetovej stránky je elektronická žiacka knižka. Preto som sa rozhodol navrhnúť a naprogramovať vlastnú variantu elektronickej žiackej knižky, ktorú si môžu správcovia a autori školských internetových stránok ľahko zakomponovať do vlastných internetových stránok.

Programové prostriedky použité pri programovaní Žiackej knižky 1.2

Snažil som sa vytvoriť voľne prístupnú internetovú aplikáciu na spôsob komerčných žiackych knižiek. Preto som našu aplikáciu postavili na voľne šíriteľných programových prostriedkoch:

PHP

PHP – (rekurzívna skratka anglického názvu „Hypertext Preprocesor“) je serverový skriptovací jazyk, ktorý je veľmi obľúbený a často používaný pri tvorbe internetových aplikácií. PHP je voľnou alternatívou k technológii ASP do firmy Microsoft. Hlavnou výhodou stránky naprogramovanej pomocou serverového skriptovacieho jazyka je to, že zapísaný kód sa vykoná na serveri a užívateľ vidí vo svojom prehliadači len výsledok vykonaného skriptu. Stránka sa tak stáva dynamickou, reaguje na požiadavky návštevníka, plní ním zadané úlohy. Toto nie je možné dosiahnuť pomocou obyčajnej statickej stránky napísanej napr. pomocou jazyka HTML. PHP je možné bezplatne stiahnuť na adrese www.php.net.

MySQL

MySQL – je relačný databázový systém, ktorý umožňuje sprístupnenie a zobrazenie údajov vo formáte čitateľnom v internetových prehliadačoch. Tento databázový systém odpovedá na požiadavky kladené v jazyku SQL (Structured Query Language). Jeho výhodou je hlavne rýchlosť, efektívnosť a schopnosť spracovať veľké množstvo zložitých požiadaviek.Viac informácií nájdeme na stránke www.mysql.com.

Zdrojový kód internetovej aplikácie musí byť umiestnený na nejakom webserveri. Pri vývoji našej aplikácie sme používali webserver Apache, hlavne kvôli jednoduchej inštalácii a konfigurácii na domácom počítači. Všetky spomenuté programové prostriedky je možné inštalovať osobitne, alebo použiť inštalačné programy označené ako AMP – balíček obsahujúci Apache, MySQL a PHP (napr. EasyPHP, PHPHome, Foxserv, PHPTriad, XAMPP, my sme si zvolili PHPHome).

Inštalácia Žiackej knižky 1.2

Pri navrhovaní mojej aplikácie mi išlo predovšetkým o to, aby jej typickou črtou bolo ľahké, prehľadné a intuitívne ovládanie. Tieto požiadavky sme kládli aj na samotnú inštaláciu aplikácie.
Vzhľadom na to, že aplikácia je vytvorená pomocou skriptovacieho jazyka PHP a vyžíva databázový systém MySQL, musí webserver, kde budeme inštalovať aplikáciu, podporovať tieto technológie. Tieto technológie podporuje drvivá väčšina poskytovateľov webhostingu. Ak školský webhosting nepodporuje PHP a MYSQL, tak môžeme aplikáciu inštalovať na nejaký server poskytujúci freewebhosting a podporujúci spomínané technológie (napr. www.ic.cz).
Pri navrhovaní našej aplikácie som kládol veľký dôraz na to, aby sa k dôverným údajom nedostali nepovolané osoby. Vstup do aplikácie je overovaný na základe mena a hesla užívateľa. Meno a heslo užívateľa sa automaticky generuje pri pridávaní užívateľa. Heslo je desaťmiestnou kombináciou alfanumerických znakov. Meno a heslo môže meniť len oprávnená osoba. Administrátor systému môže meniť svoje prístupové údaje, údaje učiteľov a rodičov. Učiteľ môže meniť svoje prístupové údaje a údaje rodičov žiakov svojej triedy. Rodič môže meniť len svoje prístupové údaje. Dátum a čas vstupu do systému je zaznamenaný a zobrazený pri ďalšom prihlásení. Takto si môže užívateľ skontrolovať, či nedošlo k neoprávnenému vstupu do systému. Podobne sa monitoruje aj miesto, odkiaľ sa užívateľ prihlásil do našej aplikácie (zaznamenáva sa IP adresa počítača). Aj toto opatrenie pomáha pri zisťovaniu neoprávneného vstupu do systému. Ďalším bezpečnostným opatrením je doba platnosti prihlásenia do systému. Doba platnosti prihlásenia je obmedzená na jednu hodinu. Týmto obmedzením sme chceli zabrániť situácii, kedy sa užívateľ zabudne odhlásiť z aplikácie a tak osobe, ktorá bude pracovať s počítačom po ňom, dovolí vstup k chráneným údajom.
Aplikácia Žiacka knižka je otvorenou aplikáciou. Jej zdrojové súbory sú voľne dostupné a môže byť upravovaná a ďalej zdokonaľovaná.

Samotná inštalácia je jednoduchá a pozostáva z niekoľkých krokov:

  1. Na našom webserveri si pripravíme prázdny priečinok, nastavíme práva k priečinku na „777“.
  2. Zistíme si adresu nášho databázového servera, názov našej MySQL databázy, meno a heslo užívateľa potrebné na prístup k nej.
  3. Obsah inštalačného balíčka aplikácie Žiacka Knižka 1.2 skopírujeme do pripraveného priečinka.
  4. V prehliadači internetových stránok otvoríme stránku s adresou http://www.naswebserver.sk/nas_priecinok/instal.html
  5. Vyplníme požadované údaje vo formulári, dôležité je správne vyplniť všetky polia.
  6. Formulár odošleme.
  7. Po úspešnej inštalácii odstránime z nášho priečinka na webserveri súbor instal.html. Tento krok je nutný hlavne z bezpečnostných dôvodov. V tomto momente je aplikácia nainštalovaná a nájdeme ju na adrese http://www.nasvebserver.sk/nas_priecinok. Ďalej nasleduje prihlásenie administrátora, ktorý vykoná ďalšie úkony potrebné pre samotný beh aplikácie

Popis jednotlivých modulov

Internetová aplikácia Žiacka knižka 1.2 pozostáva z 3 modulov – administrátor, učiteľ, rodič. Moja aplikácia je vlastne komplexným grafickým užívateľským rozhraním umožňujúcim priamu komunikáciu s databázou údajov na základe vhodne zostavených požiadaviek. Každý s týchto modulov umožňuje po prihlásení oprávnenej osoby vykonávať určité operácie. Prihlasovacia procedúra je intuitívna, užívateľ zadáva meno a heslo užívateľa a volí svoje postavenie v systéme (rodič, učiteľ, administrátor).

Modul Administrátor

Ako už z názvu modulu vyplýva, tento modul umožňuje administráciu žiackej knižky. Po overení identity administrátora môže administrátor vykonávať tieto operácie:

a) pridávať triedy
b) pridávať triednych učiteľov oprávnených zapisovať známky, posielať oznamy rodičom a viesť záznamy o dochádzke
c) pridávať triedy
d) pridávať vyučovacie predmety, z ktorých sú žiaci klasifikovaní
e) zadávať žiakov do jednotlivých tried (táto operácia nemusí byť nutne vykonaná administrátorom, žiaci do tried môžu zadávať aj triedni učitelia)
f) vyhľadávať v zozname žiakov
g) vykonať prechod na nový školský rok
h) zálohovať databázu údajov
i) obnovovať databázu údajov zo zálohy resp. prenášať aplikáciu na iný webserver
j) meniť prístupové heslo administrátora .
k) distribuovať prístupové údaje na vstup do aplikácie pre jednotlivých učiteľov.

Modul Učiteľ

K tomuto modulu má prístup len učiteľ, ktorého prístupové údaje prešli overením pri prihlásení. K učiteľskému modulu nemá prístup ani administrátor, teda za korektnosť údajov v systéme (známky a dochádzka) je zodpovedný len samotný učiteľ. Prihlásený učiteľ získava prístup iba k žiakom svojej triedy. Môže vykonávať tieto operácie:

a) pridávať žiakov do svojej triedy
b) odoberať žiakov zo svojej triedy
c) vykonávať zmeny prístupových údajov rodičov
d) odosielať oznamy pre rodičov (oznamy jednotlivým rodičom, vybranej skupine rodičov alebo hromadný oznam všetkým rodičom)
e) prijímať oznamy od rodičov, reagovať na nich
f) spracovávať údaje o dochádzke žiakov svojej triedy
g) zapisovať známky pre jednotlivých žiakov
h) distribuovať prístupové údaje na vstup do aplikácie pre rodičov.
i) meniť prístupové heslo učiteľa.

Modul Rodič

Tento modul umožňuje prihlásenému rodičovi vykonávať tieto operácie:

a) prijímať oznamy od triedneho učiteľa
b) reagovať na oznamy od triedneho učiteľa
c) odoslať správu pre triedneho učiteľa
d) kontrolovať známky svojho dieťaťa
e) kontrolovať školskú dochádzku svojho dieťaťa
f) meniť prístupové heslo rodiča.

 

Screenshoty z aplikácie

 

Modul Administrátor

 

Modul Učiteľ

 

Modul Rodič